Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8366
Назва: Макроекономічний підхід до забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору
Інші назви: Macroeconomic approach to the sustainable development of the financial sector
Автори: Канцір, Ірина Анатоліївна
Ключові слова: фінансовий сектор
фінансова стабільність
макроекономічна стабільність
системні ризики
стабільність
financial sector
financial stability
macroeconomic stability
stability
systemic risks
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Канцір, І. А. Макроекономічний підхід до забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору [Текст] / Ірина Анатоліївна Канцір // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 117-122. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Стійкий розвиток та функціонування фінансового сектору виступає визначальним чинником макроекономічної стабільності. У період глобальних криз та трансформаційних перетворень фінансовий сектор потребує суттєвих реформ та новацій, які б сприяли забезпеченню фінансової стабільності на макро- та макрорівні. Нагальною проблемою виступає посилення кризових явищ в економіці, що загрожує стабільності функціонування держави. Домінантою ефективного функціонування фінансового сектору вважається вибір моделі функціонування фінансової системи; ефективність фінансових регуляторів; наявність дієвого фінансово-кредитного механізму; дієвість нормативно-правового механізму забезпечення фінансової діяльності. Мета. Аналіз теоретичних аспектів забезпечення фінансової стабільності, дослідження доцільності впровадження макропруденційного нагляду. Метод (методологія). У процесі дослідження використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: абстрактно-логічний (при розкритті теоретико-методологічних засад макропруденційного регулювання, при узагальненні та формулюванні висновків); синтезу і системного аналізу (для обґрунтування сутнісних характеристик мароекономічної та фінансової стабільності); системного аналізу та теоретичного узагальнення (для удосконалення методики оцінки рівня та окреслення інституціональних передумов макропруденційного регулювання у фінансовому секторі національної економіки); логічного узагальнення (для обґрунтування підходів та пропозицій щодо удосконалення шляхів забезпечення фінансової стабільності та оптимізації заходів макропруденційного регулювання). Результати. За результатами проведеного дослідження систематизовано домінуючі напрями дослідження сутності дефініцій «макроекономічна стабільність» та «фінансова стабільність». Окреслено шляхи та напрями імплементації заходів макропруденційного характеру у фінансовий сектор національної економіки. Визначено доцільність зміни вектору регуляторної політики в контексті переходу від мікро- до макропруденційного нагляду, що сприятиме стабілізації та стійкості (опірності) до шоків фінансового сектору національної економіки. The expediency of macroprudential approach for financial stability ensuring is proved. Strategic priorities, goals and objectives of reforming the system macroprudential regulation are defined. Implementation of the mechanism to ensure the stability of the financial sector is considered in the article. Introduction. Sustainable development and functioning of the financial sector have become the determining factor of macroeconomic stability. In the period of global crisis and transformational changes the financial sector is in need of significant reforms and innovations that have contributed to financial stability at the macro and the macro level. Strengthening of the crisis phenomena in the economy that threatens the stability of the state becomes the urgent problem. The choice of the model of functioning of the financial system; the effectiveness of financial regulators; the existence of effective financial and credit mechanism; the efficacy of legal mechanism of ensuring the financial activities are considered to be the dominant feature of the effective functioning of the financial sector. Goal. The purpose of the article is the analysis of theoretical aspects of financial stability, a study of the feasibility of implemention of macroprudential supervision. The method (methodology). In the process of the study the general scientific and special methods of scientific knowledge are used. They are the method of abstract logic (to disclose theoretical and methodological foundations of macroprudential regulation, to generalize and formulate the conclusions); method of synthesis and system analysis (to justify the essential characteristics of macroeconomic and financial stability); method of systematic analysis and theoretical generalization (to identify institutional prerequisites of macroprudential regulation in the financial sector of the national economy); method of logical generalization (to justify approaches and proposals for improving ways to ensure financial stability and optimize the mayor macroprudential regulation). Results. According to the results of the research the dominant direction of the study of the essence of definitions "macroeconomic stability" and "financial stability" have been systematized. The ways and directions of implementation of macroprudential nature in the financial sector of the national economy are determined. The expedience of changing the vector of regulatory policy in the context of the transition from micro to macroprudential supervision is determined. That will contribute to the stabilization and sustainability (resistibility) to shocks in the financial sector of the national economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8366
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 25. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
19.pdf661.61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.