Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3367
Назва: Євроінтеграційні процеси у банківській системі України: на перехресті досліджень і висновків
Інші назви: The processes of European integration in the banking system of Ukraine: on the crossroads of researches and findings
Автори: Метлушко, Ольга Володимирівна
Павлова, Ольга Анатоліївна
Metlushko, Olga
Pavlova, Olga
Ключові слова: євроінтеграція
євроінтеграційні процеси
капітал
банківська система
Україна
Європейський Союз
правила Базель ІІІ
European integration
European integration processes
the capital of the banking system
Ukraine
the European Union
Basel III (or the Third Basel Accord)
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Метлушко, О. В. Євроінтеграційні процеси у банківській системі України : на перехресті досліджень і висновків [Текст] / Ольга Володимирівна Метлушко, Ольга Анатоліївна Павлова // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. - 2015. - № 22. - С. 98-108.
Короткий огляд (реферат): У статті визначені пріоритетні завдання економічного розвитку України за активної участі банків та основні принципи євроінтеграції вітчизняної банківської системи, розглянуто суть правил Базель ІІІ, котрі лежать в основі вивчення наслідків запровадження в Україні норм і правил діяльності банків у Європейський Союз. Окрема увага приділяється прогнозам проблем банківської системи України на шляху процесів європейської інтеграції України та заходам щодо практичної реалізації основних напрямків інтеграції банківської системи України до Європейського Союзу. Метою статті є теоретико–методологічне обґрунтування пріоритетності банківської системи в процесі євроінтеграції та розробка науково-практичних рекомендацій щодо адаптації національної банківської системи до вимог ЄС, а також визначення наслідків підписання цієї угоди для банківської системи України. Методи дослідження. Теоретичною основою статті є положення сучасної неокласичної економічної теорії, зокрема теорії фінансів, грошей та грошового обігу, теорії економічної інтеграції, а її методичною базою стали загальнонаукові методи пізнання (діалектичний – при дослідженні проявів та наслідків підписання угоди з ЄС для банківської системи України; дедукції та індукції – при уточненні суті інтегрованого банківського простору і адаптації банківського сектору національної економіки до загальноєвропейських стандартів; аналізу та синтезу – для оцінки трансформаційних процесів у банківській системі України; аналогії та екстраполяції – при виробленні рекомендацій щодо адаптації банківської системи країни до стандартів ЄС). Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених (монографії, посібники, підручники та інші наукові публікації), аналітичні публікації Національного банку України, нормативно-правові акти України, Інтернет-джерела. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у поглибленні окремих теоретичних положень і розробці науково-практичних рекомендацій щодо адаптації національної банківської системи країни до вимог ЄС. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що вони можуть бути використані при розробці та удосконаленні механізмів трансформації банківського сектору України з метою його адаптації до вимог євроінтеграції. Prospects of Ukraine's participation in European integration processes determine the need and justification of the determining directions principles of adaptation the conditions of all sectors of the national economy to the requirements of economical globalization and regionalization. Given this particular attention in the improvement of institutional support for European integration processes should be given to financial and credit system, particularly its banking sector. The article defines the priorities of economic development of Ukraine with the active participation of banks and the basic principles of the European integration national banking system, examined the essence of the rules of Basel III, which are at the basis of studying the consequences of the introduction in Ukraine the rules and regulations of banking activity in the European Union. Particular attention is paid to the forecasts of problems the Ukrainian banking system to the process of European integration of Ukraine and the measures concerning the practical implementation of the basic directions of integration of the banking system of Ukraine in the European Union. The aim of the article is theoretical and practical bases prioritization the banking system in the process of European integration and the development of scientific and practical recommendations for the adaptation of national banking system to the EU requirements and determination the consequences of signing of this agreement for the banking system of Ukraine. The theoretical basis of the article are provisions of modern the neoclassical economic theory, particularly the theory of finance, the money and the monetary theory and theory the economic integration, its methodological base became the general scientific methods of knowledge (the dialectical – the study of manifestations and consequences of an agreement with the EU banking system, the deduction and induction – in specifying the essentially of the integration and adaptation of the banking sector of the national economy to the European standards, analysis and synthesis – for the evaluation transformation processes in the the banking system of Ukraine, the analogy and extrapolation – in the formulation of recommendations for banking system adaptation to EU standards). The information base for research are work domestic and foreign scientists (monographs, manuals, textbooks and other scholarly publications), analytical publications of the National Bank of Ukraine, legal acts of Ukraine, Internet sources. The scientific novelty of the results the research is in the deepening some theoretical concepts and the development of scientific and practical of recommendations for adapting the national banking system of the EU requirements. The practical significance of the results of the study is in the fact that they can be used in the development and improvement of mechanisms of transformation of the banking sector Ukraine with the purpose of its adaptation to the requirements of European integration.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3367
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 22

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Метлушко О. В..pdf218.63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.