Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2481
Назва: Стратегічна роль екологістики в розвитку підприємства в умовах поглиблення екологічної кризи в Україні
Інші назви: Strategic role of ecologistics in business development in the conditions of deepening of ecological crisis in Ukraine
Автори: Мних, Ольга Богданівна,
Гречин, Богдан Дмитрович
Mnykh, Ol'ha Bohdanivna
Hrechyn, Bohdan Dmytrovych
Ключові слова: навколишнє середовище
екологічна криза
відходи
логістика
екологістика
реструктуризація бізнесу
environment
environmental crisis
wastes
logistics
ecologistics
business restructuring
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Мних, О. Б. Стратегічна роль екологістики в розвитку підприємства в умовах поглиблення екологічної кризи в Україні [Текст] / Ольга Богданівна Мних, Богдан Дмитрович Гречин // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 108-118. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Охарактеризовано сучасні вимоги до менеджменту в умовах поглиблення світової екологічної кризи і збільшення розриву в екологічних цілях розвитку та в їх ресурсному забезпеченні. Визначено особливості екологічної політики в Україні в умовах розвитку євроінтеграційних процесів. Доведено актуальність формування управлінських рішень системного характеру на різних рівнях управління економікою задля зниження негативного впливу на довкілля. Показано роль логістики у стратегічному розвитку підприємства та в досягненні його економічних, соціальних та екологічних цілей. Визначено тісні взаємозв’язки на різних рівнях управління економікою при впровадженні енергоощадних технологій у сфері постачання, виробництва і збуту, що диктує необхідність комплексного аналізу логістичних процесів в Україні. Підкреслено роль екологічної інформації та екологічних знань як особливого ресурсу в інноваційній економіці. З використанням методів регресійного аналізу побудовано тренди, які відображають динаміку нагромадження відходів від господарської діяльності підприємств та обсягів їх утилізації за 1994-2014 рр. Визначено вплив політико-правового середовища на діяльність світлотехнічних закордонних і вітчизняних підприємств. Виявлено особливості впровадження екологічного підходу у сфері логістики і нових підходів до оцінювання якості продуктового портфеля для світлотехнічних компаній. Дано змістовну характеристику екологістики як нової філософії бізнесу і визначено її практичну цінність у різних царинах діяльності підприємства. Побудовано регресійні моделі, які ілюструють темпи зміни показників діяльності світлотехнічного акціонерного підприємства «Іскра». Виявлено причини погіршення його фінансово-економічних показників в умовах поглиблення фінансової кризи в країні та девальвації національної валюти. Визначено фактори зовнішнього і внутрішнього характеру та їх вплив на процеси реструктуризації бізнесу світлотехнічних підприємств на засадах концепції екологістики. Екологістика розглядається як органічна складова загальної стратегії розвитку підприємства. Побудовано загальну модель факторної взаємодії у процесі реструктуризації світлотехнічного підприємства на засадах екологістики.The article proposes the characteristics of modern management requirements in conditions of deepening the global environmental crisis and the growing gap between environmental development goals and their resource provision. The features of environmental policy in Ukraine in terms of European integration processes are determined. It has been proven the urgency of forming a systemic nature of management decisions at different levels of economic management for the purpose of reducing the negative environmental impact. The role of logistics in the strategic development of the company and in achievement its economic, social and environmental objectives is defined. The researches have detected close relationships at different levels of economic management in the implementation of energy-saving technologies in the sphere of supply, production and distribution, which requires the analysis of complex logistics processes in Ukraine. The role of environmental information and environmental knowledge as a special resource in the innovation economy is emphasized. With the help of regression analysis methods we have built the trends that reflect the dynamics of accumulation of waste from business enterprises and volume of their utilization for the period from 1994 till 2014. The influence of the political and legal environment on the activities of foreign and domestic lighting enterprises is determined. The features of implementation of ecological approach into logistics and new approaches to evaluation of the quality of the product portfolio for lighting companies are found out. The content characteristics of ecologistics as a new business philosophy is considered and its practical value in various areas of the company is determined. The regression models that illustrate the rate of change of lighting performance of joint stock company "Iskra" has been built. We have identified causes of the worsening of its financial and economic performance in terms of deepening of financial crisis in the country and the devaluation of the national currency. The factors of external and internal nature and their impact on the process of restructuring of lighting companies on the basis of the concept of ecologistics are determined. Ecologistics is regarded as the organic component of the overall development strategy. A model of factor interaction in the process of restructuring of lighting enterprises on the principles of ecologistics is constructed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2481
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17.pdf910.29 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.