Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2470
Назва: Евентологія понять «обслуговування» та «сервіс»
Інші назви: Eventology of notions «maintenance» and «service»
Автори: Гораль, Ліліана Тарасівна
Шийко, Віра Ігорівна
Бакай, Максим Леонідович
Horal, Liliana Tarasivna
Shyiko, Vira Ihorivna
Bakay, Maksym Leonidovych
Ключові слова: обслуговування виробництва
сервіс
процесний розвиток
ремонт
газотранспортне підприємство
економічна система
service production
service
process development
repair
gas transmission companies
the economic system
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Гораль, Л. Т. Евентологія понять «обслуговування» та «сервіс» [Текст] / Ліліана Тарасівна Гораль, Віра Ігорівна Шийко, Максим Леонідович Бакай // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 27-36. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Предметом статті є процесний розвиток понять «обслуговування», «сервіс», теоретичні підходи до їх визначення. Актуальність теми обумовлена тим, що в період формування конкурентоспроможної ринкової економіки ефективне та якісне функціонування сучасних економічних систем дедалі частіше детермінується з розвитком сфери обслуговування, часто поза увагою дослідників залишаються питання визначення принципової сутності цих понять, що призводить до відсутності єдності концепцій розвитку підприємств. Мета статті полягає у пошуку діалектичних співвідношень між поняттями «обслуговування» та «сервіс», дослідженні евентології, діалектики та етимології дефініції «обслуговування виробництва», формуванні чітких основ сприйняття цих економіко-управлінських категорій. Результати роботи. Проведено критичний аналіз наукових та практичних підходів до визначення дефініцій «сервіс» та «обслуговування», визначено їх економічну природу та зміст. Визначено необхідність застосування поняття «сервіс виробництва». Виокремлено основні компоненти обслуговування виробництва, які поділяються на формальні та неформальні. Визначено роль підсистеми обслуговування виробництва у системі промислового виробництва. Розроблено модель формування різних його видів, яка ґрунтується на основі синтезу матеріальної і нематеріальної сфери. При визначенні евентології понять «сервіс» та «обслуговування» застосовано процесний підхід і побудовано алгоритм розвитку у контексті життєвого циклу виробництва. Отже, в економічному дефініційному просторі варто розмежовувати поняття «обслуговування» і «сервіс». Поняття «обслуговування» слід розглядати у взаємозв’язку з виробничим процесом як систему, яка забезпечує ефективне внутрішнє виробництво. Коли обслуговування здійснюється для зовнішнього користувача або надається сторонньою організацією для внутрішнього забезпечення ефективної виробничої діяльності, то зазначене поняття об’єктивно набирає форми «сервісу» ‒ надання послуг зовнішньому користувачу на комерційній основі, самостійна діяльність. Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні особливостей застосування інноваційних підходів до організації обслуговування виробництва, таких, як аутсорсинг, аутстафінг, кластеризація. The subject of the article is a processing development of the concepts “maintenance”, “service”. The theoretical approaches to their definition are considered. The urgency of the topic is explained by the fact that during the formation of an effective competitive market economy, the effective and qualitative functioning of modern economic systems is increasingly determined by the development of the service sector, leaving behind the researchers’ questions of determining the nature of these concepts. It can lead to a lack of concepts unity of enterprise development. The aim of the article is to find out the dialectical relations between the categories of “maintenance” and “service”, to study eventology, dialectic and the etymology of the term “service production”, to form a clear perception of the fundamentals of economic data and management categories. The results. The critical analysis of scientific and practical approaches to determining the definitions of “maintenance” and “service” has been done. Their economic nature and content have been defined. The necessity of the concept “service production” application has been determined. The main components of service production have been singled out, which are divided into formal and informal. The role of service production subsystem in the system of industrial production has been defined. The model of the formation of different kinds of service production, based on the basis of synthesis of material and immaterial sphere has been worked out. The process approach has been applied while defining the eventology of the concepts of “maintenance” and “service”, and the algorithm of the development has been made in the context of the production life cycle. Therefore, in the economic definitional space the concepts “maintenance” and “service” should be separated. The concept of “maintenance” should be considered in relation to the production process, as a system that provides efficient domestic production when the services are provided for an external user, or provided by a third-party organization to ensure effective domestic manufacturing activities; this concept objectively takes the form of “service” which means providing services to an external user on a commercial basis, independent activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2470
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6.pdf885.22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.