Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1683
Назва: Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення
Інші назви: Competitiveness of products of sugarbeet production and strategy of its rise
Автори: Вандяк, Неля Петрівна
Vandyac, Nelya Petrivna
Ключові слова: цукробурякове виробництво
sugarbeet production
конкурентоспроможність
competitiveness
конкурентні переваги
competitive edges
техніко-технологічне забезпечення
technical-technological providing
інвестиції
investments
агропромислова інтеграція
agroindustrial integration
Дата публікації: 2004
Бібліографічний опис: Вандяк, Неля Петрівна. Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення : дис ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Неля Петрівна Вандяк; Тернопіль . - ТАНГ. - 2004.– 201 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Вандяк Н.П. Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02. – Економіка сільського господарства і АПК. - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, 2004. В дисертаційній роботі викладені основні результати дослідження економічних і організаційних проблем формування конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва і стратегії її підвищення на основі комплексного вивчення сучасного стану його розвитку. Висвітлені теоретичні напрацювання вчених-економістів щодо сутності конкурентоспроможності, методики її оцінки. Дослідженнями підтверджено, що конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва залежить від конкурентного потенціалу, який формується під впливом багатьох факторів і являє собою систему взаємопов’язаних блоків. Розкрита структуроформуюча роль цукробурякового підкомплексу в розвитку АПК. Узагальнено основні причини катастрофічного становища цукробурякового виробництва, низького рівня конкурентоспроможності його продукції. Визначено пряму залежність між техніко-технологічним забезпеченням та рівнем конкурентноздатності продукції. Обґрунтовано доцільність залучення інвестицій в цукробурякове виробництво, уточнено їх основні шляхи та напрями. Запропоновано удосконалення взаємовідносин в цукробуряковому підкомплексі на основі інтеграційних процесів і утворення агропромислових об’єднань, як найбільш раціональної виробничо-підприємницької структури. Розроблена економіко-математична модель оцінки функціонування основних складових забезпечення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва. Ключові слова: цукробурякове виробництво, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, техніко-технологічне забезпечення, інвестиції, агропромислова інтеграція. ANNOTATION Vandyac N.P. Competitiveness of products of sugarbeet production and strategy of its rise. – Manuscript. Dissertation on gaining of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.07.02. – Economy of agriculture and AIC. - the Kharkov national agrarian university of V.V. Docouchaeva, Kharkov, 2004. In dissertation work there are the basic results of research of economic and organizational problems of forming of competitiveness of products of sugarbeet production and strategy of its rise laid out on the basis of complex study of modern his development status. The theoretical works of scientists-economists lighted up in relation to essence of competitiveness, methods of its estimation. It is confirmed by researches, that the competitiveness of products of sugarbeet production relies on competition potential which is formed under act of many factors and presented by itself the system of blocks. The exposed role of sugarbeet subcomplex in development of AIC. The principal reasons of catastrophic position of sugarbeet production are generalized, low level of competitiveness of his products. Direct dependence is definite between the technical-technological providing and level of products. Provided expedience of bringing of investments in sugarbeet production, their basic ways and directions are specified. The improvement of mutual relations is offered in a sugarbeet subcomplex on the basis of integration processes and formation of agroindustrial unions, as the most rational production-enterprise structure. The developed economico-mathematical model of estimation of functioning of basic constituents of providing of competitiveness of products of sugarbeet production. Key words: sugarbeet production, competitiveness, competitive edges, technical-technological providing, investments, agroindustrial integration.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1683
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Вандяк Н. к.д..pdf1.66 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.