Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16504
Назва: Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector
Інші назви: Концептуальні підходи корпоративного обліку бізнес- структур в агропромисловому комплексі
Автори: Ishchenko, Yana
Іщєнко, Яна
Ключові слова: організація обліку
централізація обліку
корпоративні підприємства
централізована форма обліку
organization of accounting
centralized accounting
corporate enterprise
centralized accounting form
Дата публікації: 2015
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Ishchenko, Y. Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector [Text] / Yana Ishchenko // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 4. - С. 70-78.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Закономірним етапом розвитку підприємництва в Україні в умовах глобалізації економічних та соціальних процесів є зростання чисельності, розмірів та впливу інтегрованих корпоративних підприємницьких структур. Глобальні зміни в світовому інституційному середовищі викликають необхідність не менш глобальних перетворень інформаційного забезпечення функціонування суб’єктів в цьому середовищі і, зокрема бухгалтерського обліку, як основи економічної інформації. Метою даної публікації є визначення концептуальних підходів до організації обліку в корпоративних підприємницьких структурах, зокрема обґрунтування доцільності централізації функції обліку у вказаних формуваннях та визначення основних завдань та етапів цього процесу. Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема, групування, порівняння, наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу тощо. Результати. Наведено причини, що спонукають керівництво корпоративної структури до запровадження централізованої форми обліку. Сформульовано мету проекту (моделі) організаційної структури функції обліку та конкретні завдання шляхом вирішення яких буде досягнуто бажаних результатів. Визначено етапи реалізації проекту централізації обліку. В межах кожного із етапів виокремлено конкретні завдання, що вирішуватимуться та визначено ключові результати, що мають бути отримані після завершення кожного із етапів. Перспективи. Створенню оптимальної організаційної структури обліку холдингу, приведенню її у відповідність до вимог корпоративного управління передує значна організаційна робота з централізації функції обліку. В даній публікації нами лише окреслено основні етапи цього процесу. Потребують подальших досліджень обґрунтування організаційних форм централізації обліку, розробка організаційної моделі системи обліку холдингу, проекту її впровадження та оцінки результатів.Introduction, Purpose. The logical step in the development of entrepreneurship in Ukraine in conditions of globalization of economic and social processes is the increase in the number, size and impact of integrated corporate businesses. Global changes in international institutional environment necessitate equally global changes in functioning of information support in this environment and, in particular accounting, as a basis of economic information. The aim of this publication is to define the conceptual approaches to accounting in corporate business structures, including the rationale for centralized accounting function in these formations and identifying key tasks and stages of the process. Methods. It is used scientific and special methods are used, in particular, grouping, comparison, scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis, and others like that. Results. The reasons that motivate corporate management structure to introduce centralized accounting forms are shown. Formulated project objective (model) organizational structure inventory and by addressing specific tasks which will be achieved the desired results. The stages of the project centralization of accounting are detected. Within each of the stages singled out specific tasks resolved and defines the key results to be obtained after each of the stages. Discussion. The creation of an optimal organizational structure of the account holding, bringing it into line with corporate governance precedes significant organizational work to centralize accounting functions. In this publication we have only outlined the main steps of the process. Need further research study organizational forms of centralization of accounting, organizational development model holding accounting system, project implementation and evaluation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16504
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2015 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ishchenko Y..pdf130.69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.