Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/782
Назва: Облік і контроль витрат на переробку продукції тваринниц¬тва (на прикладі молокопереробних підприємств Тернопільщини)
Інші назви: Accounting and control of Livestock products processing (On the database of milk processing plants of Ternopil Region)
Автори: Рожелюк, Вікторія Миколаївна
Rozelyuk, Viktoria Mykolaivna
Ключові слова: молокопереробне виробництво
milk-processing production
виробничий облік
productions accounting
ознаки класифікації
classification features
витрати
expenses
зведення витрат
expenses calculation
автоматизоване робоче місце бухгалтера
automated workplace of book-keeper
нормативи
norms
стандарти
standards
постійні бюджети
contemporary budgets
гнучкі бюджети
temporary budgets
Дата публікації: 1998
Бібліографічний опис: Облік і контроль витрат на переробку продукції тваринництва (на прикладі молокопереробних підприємств Тернопільщини) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Вікторія Миколаївна Рожелюк. - Тернопіль : ТАНГ, 1998. - 180 с.
Короткий огляд (реферат): Рожелюк В.М. Облік і контроль витрат на переробку продукції тваринниц¬тва (на прикладі молокопереробних підприємств Тернопільщини). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04- бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, 1998. У дисертації досліджено методологію виробничого обліку та управлінсь-кого контролю на молокопереробних підприємствах, розглянуто їх взає-мозв'язок в системі управління підприємством і необхідність застосування. Запропоновано загальні напрямки класифікації витрат молокопереробного виробництва. Визначено організаційно-технологічні особливості переробки продукції тваринництва і їх вплив на побудову обліку. Обгрунтовано методи оцінки сировини і матеріалів стосовно до ринкової системи господарювання, порядок обліку прямих і непрямих витрат, їх зведення в умовах автоматизованої обробки даних. Розроблено методику управлінського контролю витрат за місцями виник¬нення та центрами відповідальності на основі використання нормативного ме¬тоду обліку, зарубіжних систем "Стандарт-кост", "Директ-костинг", постійних і гнучких бюджетів, яка пройшла апробацію на окремих молокопереробних підприємствах асоціації "Тернопільмолпром", що підтверджує позитивні ре¬зультати впровадження окремих положень роботи. Ключові слова: молокопереробне виробництво, виробничий облік, ознаки класифікації, витрати, зведення витрат, автоматизоване робоче місце бухгалте¬ра, нормативи, стандарти, постійні бюджети, гнучкі бюджети. Rozelyuk V.M. Accounting and control of Livestock products processing (On the database of milk processing plants of Ternopil Region). - Manuscript. The thesis to get a scientific degree of doctor of economics in speciality, 08.06.04 - accounting, analysis and audit. - Ternopil Academy of National Economy, Історії, 1998. In this thesis the production accounting methodology and managerial control on the milk processing plants have been investigated and the mutual connection in plant managerial system as well as the necessity of their were explored. There were proposed the common directions of expenses, classification of milk processing. The organisational and technological peculiarities of livestock products processing and their influence upon accounting were specified. The methods of raw materials estimation in market economy, the accounting rules for direct and indirect expenses, their calculation under condition of customised data processing were grounded. There were elaborated the methods of managerial control of expenses according to their location and centres of responsibility on basis of normative accounting meth¬ods, foreign systems "Standard-cost", "Direct costing", contemporary and temporary budgets. These methods were tested on some milk processing plants belonging to as¬sociation "Ternopilmolprom", and gained positive results during putting it to practice. Key-words: milk-processing production, productions accounting, classification features, expenses, expenses calculation, automated workplace of book-keeper, norms, standards, contemporary budgets, temporary budgets.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/316497/782
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
дисер 1998 р_1.pdf146.23 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.