Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6155
Назва: Євроінтеграційні процеси у банківській системі України: на перехресті досліджень і висновків
Інші назви: THE PROCESSES OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE: ON THE CROSSROADS OF RESEARCHES AND FINDINGS
Автори: Метлушко, Ольга Володимирівна
Павлова, Ольга Анатоліївна
Ключові слова: євроінтеграція
European integration
євроінтеграційні процеси
European integration processes
капітал
the capital of the banking system
банківська система
the banking system
Україна
Ukraine
Європейський Союз
the European Union
правила Базель ІІІ
Basel III (or the Third Basel Accord)
Дата публікації: 2015
Видавництво: «Наука молода» ТНЕУ
Бібліографічний опис: Метлушко О. В., Павлова О. А. Євроінтеграційні процеси у банківській системі України: на перехресті досліджень і висновків / О. В. Метлушко // «Наука молода». – Тернопіль. – 2015. – № 22. – С. 98-108
Короткий огляд (реферат): У статті визначені пріоритетні завдання економічного розвитку України за активної участі банків та основні принципи євроінтеграції вітчизняної банківської системи, розглянуто суть правил Базель ІІІ, котрі лежать в основі вивчення наслідків запровадження в Україні норм і правил діяльності банків у Європейський Союз. Окрема увага приділяється прогнозам проблем банківської системи України на шляху процесів європейської інтеграції України та заходам щодо практичної реалізації основних напрямків інтеграції банківської системи України до Європейського Союзу. Метою статті є теоретико–методологічне обґрунтування пріоритетності банківської системи в процесі євроінтеграції та розробка науково-практичних рекомендацій щодо адаптації національної банківської системи до вимог ЄС, а також визначення наслідків підписання цієї угоди для банківської системи України. Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань статті: – обґрунтувати основну мету співробітництва України з ЄС; – визначити основні принципи євроінтеграції банківського сектору України; – розкрити суть правил Базель III, які лежать в основі вивчення наслідків запровадження в Україні норм і правил діяльності банків в ЄС; – визначити пріоритетні завдання економічного розвитку України за активної участі банків; – спрогнозувати проблеми банківської системи України на шляху процесів європейської інтеграції України; – охарактеризувати основні напрямки інтеграції банківської системи України до Європейського Союзу та заходи щодо їх практичної реалізації; – визначити наслідки підписання угоди з ЄС для національної банківської системи. Об’єктом дослідження є євроінтеграційний процес, місце та роль в ньому банківської системи України. Предметом дослідження є трансформаційні процеси, що відбуваються у банківській системі України під впливом інтеграції у ринковий простір ЄС. Методи дослідження. Теоретичною основою статті є положення сучасної неокласичної економічної теорії, зокрема теорії фінансів, грошей та грошового обігу, теорії економічної інтеграції, а її методичною базою стали загальнонаукові методи пізнання (діалектичний – при дослідженні проявів та наслідків підписання угоди з ЄС для банківської системи України; дедукції та індукції – при уточненні суті інтегрованого банківського простору і адаптації банківського сектору національної економіки до загальноєвропейських стандартів; аналізу та синтезу – для оцінки трансформаційних процесів у банківській системі України; аналогії та екстраполяції – при виробленні рекомендацій щодо адаптації банківської системи країни до стандартів ЄС). Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених (монографії, посібники, підручники та інші наукові публікації), аналітичні публікації Національного банку України, нормативно-правові акти України, Інтернет-джерела. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у поглибленні окремих теоретичних положень і розробці науково-практичних рекомендацій щодо адаптації національної банківської системи країни до вимог ЄС. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що вони можуть бути використані при розробці та удосконаленні механізмів трансформації банківського сектору України з метою його адаптації до вимог євроінтеграції. Ключові слова: євроінтеграція; євроінтеграційні процеси; капітал; банківська система; Україна; Європейський Союз; правила Базель ІІІ. JEL classification: F15, F36, G18, O52 Аннотация. В статье определены приоритетные задачи экономического развития Украины с активным участием банков и основные принципы евроинтеграции отечественной банковской системы, рассмотрена сущность правил Базель III, которые лежат в основании изучения последствий внедрения в Украине норм и правил деятельности банков в Европейский Союз. Особое внимание уделяется прогнозам проблем банковской системы Украины на пути процессов европейской интеграции Украины и мерам относительно практической реализации основных направлений интеграции банковской системы Украины в Европейский Союз. Целью статьи является теоретико-методологическое обоснование приоритетности банковской системы в процессе евроинтеграции и разработка научно-практических рекомендаций по адаптации национальной банковской системы к требованиям ЕС, а также определение последствий подписания этого соглашения для банковской системы Украины. Комплексный подход к реализации поставленной цели очертил круг задач статьи: – обосновать основную цель сотрудничества Украины с ЕС; – определить основные принципы евроинтеграции банковского сектора Украины; – раскрыть суть правил Базель III, которые лежат в основе изучения последствий внедрения в Украине норм и правил деятельности банков в ЕС; – определить приоритетные задачи экономического развития Украины при активном участии банков; – спрогнозировать проблемы банковской системы Украины на пути процессов европейской интеграции Украины; – охарактеризовать основные направления интеграции банковской системы Украины в Европейский Союз и меры по их практической реализации; – определить последствия подписания соглашения с ЕС для национальной банковской системы. Объектом исследования является евроинтеграционный процесс, место и роль в нем банковской системы Украины. Предметом исследования является трансформационные процессы, происходящие в банковской системе Украины под влиянием интеграции в рыночное пространство ЕС. Методы исследования. Теоретической основой статьи являются положения современной неоклассической экономической теории, в частности теории финансов, денег и денежного обращения, теории экономической интеграции, а ее методической базой стали общенаучные методы познания (диалектический - при исследовании проявлений и последствий подписания соглашения с ЕС для банковской системы Украины; дедукции и индукции - при уточнении сущности интегрированного банковского пространства и адаптации банковского сектора национальной экономики к общеевропейским стандартам; анализа и синтеза - для оценки трансформационных процессов в банковской системе Украины; аналогии и экстраполяции - при выработке рекомендаций по адаптации банковской системы страны к стандартам ЕС). Информационной базой исследования являются труды отечественных и зарубежных учёных (монографии, пособия, учебники и другие научные публикации), аналитические публикации Национального банка Украины, нормативно-правовые акты Украины, Интернет-источники. Научная новизна исследования заключается в углублении отдельных теоретических положений и разработке научно-практических рекомендаций по адаптации национальной банковской системы страны с требованиями ЕС. Практическое значение полученных результатов исследования заключается в том, что они могут быть использованы при разработке и совершенствовании механизмов трансформации банковского сектора Украины с целью его адаптации к требованиям евроинтеграции. Prospects of Ukraine's participation in European integration processes determine the need and justification of the determining directions principles of adaptation the conditions of all sectors of the national economy to the requirements of economical globalization and regionalization. Given this particular attention in the improvement of institutional support for European integration processes should be given to financial and credit system, particularly its banking sector. The article defines the priorities of economic development of Ukraine with the active participation of banks and the basic principles of the European integration national banking system, examined the essence of the rules of Basel III, which are at the basis of studying the consequences of the introduction in Ukraine the rules and regulations of banking activity in the European Union. Particular attention is paid to the forecasts of problems the Ukrainian banking system to the process of European integration of Ukraine and the measures concerning the practical implementation of the basic directions of integration of the banking system of Ukraine in the European Union. The aim of the article is theoretical and practical bases prioritization the banking system in the process of European integration and the development of scientific and practical recommendations for the adaptation of national banking system to the EU requirements and determination the consequences of signing of this agreement for the banking system of Ukraine. An integrated approach to achieve this goal outlined the range of tasks of the article: – Justify the the main goal of cooperation between Ukraine and the EU; – Define the basic principles of European integration of the banking sector of Ukraine; – To reveal the essence of Base III, which are the basis of studying the consequences of the introduction of Ukraine rules and regulations of banks in the EU; – Determine the priorities of economic development of Ukraine with the active participation of banks; – Predict the problems of the banking system Ukraine on the way the European integration of Ukraine; – Describe the main directions of the banking system Ukraine's integration into the European Union and the measures for their implementation; – Determine the consequences of an agreement with the the EU for national banking system. The object of research is the European integration process and the place and role of the banking system of Ukraine in it. The subject of research is the transformation processes that take place in the banking system of Ukraine under the influence of integration into the the EU market space. The theoretical basis of the article are provisions of modern the neoclassical economic theory, particularly the theory of finance, the money and the monetary theory and theory the economic integration, its methodological base became the general scientific methods of knowledge (the dialectical – the study of manifestations and consequences of an agreement with the EU banking system, the deduction and induction – in specifying the essentially of the integration and adaptation of the banking sector of the national economy to the European standards, analysis and synthesis – for the evaluation transformation processes in the the banking system of Ukraine, the analogy and extrapolation – in the formulation of recommendations for banking system adaptation to EU standards). The information base for research are work domestic and foreign scientists (monographs, manuals, textbooks and other scholarly publications), analytical publications of the National Bank of Ukraine, legal acts of Ukraine, Internet sources. The scientific novelty of the results the research is in the deepening some theoretical concepts and the development of scientific and practical of recommendations for adapting the national banking system of the EU requirements. The practical significance of the results of the study is in the fact that they can be used in the development and improvement of mechanisms of transformation of the banking sector Ukraine with the purpose of its adaptation to the requirements of European integration.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6155
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Стаття.pdf572.75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.