Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4732
Назва: Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства
Інші назви: Accounting and analysis of capital of forestry enterprises
Автори: Яковець, Тетяна Аркадіївна
Yakovets, T. A.
Ключові слова: лісове господарство
капітал
власний капітал
статутний капітал
природний капітал
аналіз
звітність
структура капіталу
бухгалтерський облік
forestry
capital
equity
share capital
natural capital
analysis
reporting
capital structure
accounting
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Яковець, Тетяна Аркадіївна. Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Аркадіївна Яковець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 205 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Яковець Т. А. Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2013. У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку й економічного аналізу формування та використання капіталу підприємств лісового господарства. Досліджено економічну сутність капіталу та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Уточнено класифікацію капіталу підприємств лісового господарства. З урахуванням специфіки галузі лісового господарства запропоновано визнати природний капітал повноцінною частиною власного капіталу підприємства з відображенням його у системі обліку й аналізу. В результаті цього враховується увесь потенціал підприємства та підвищується ефективність формування та використання капіталу. З огляду на це запропонована модель грошової оцінки 18 природного капіталу з застосуванням методу очікуваного ефекту для оцінки лісу на корені та рентного методу – для оцінки лісових земель. Запропоновано напрямки удосконалення діючої на підприємствах лісового господарства організації й технології ведення обліку капіталу. Розроблені первинні документи та регістри для відображення фактів господарського життя щодо капіталу підприємств лісового господарства, що дасть змогу отримувати оперативну й достовірну облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. Запропоновані зміни в Плані рахунків бухгалтерського обліку, що деталізують та урізноманітнюють облікову інформацію про капітал, забезпечують підвищення ефективності управління ним. Здійснено аналіз структури капіталу з використанням прогнозних показників та побудовано модель перебору потенційних структур капіталу, що дозволить обрати найоптимальнішу для забезпечення найвищої рентабельності власного капіталу. Ключові слова: лісове господарство, капітал, власний капітал, статутний капітал, природний капітал, аналіз, звітність, структура капіталу, бухгалтерський облік. ANNOTATION Yakovets T.A. Accounting and analysis of capital of forestry enterprises. – Мanuscript. Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (according to the types of economic activities). – Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2013. In the dissertation it is deepened theoretical and methodological principles of accounting and economic analysis of formation and utilization of capital of forestry enterprises. The economic nature of capital and its role in ensuring the efficient operation of the enterprise are investigated. The classification of capital forestry enterprises is specified . Considering the specificity of the forestry sector it is offered to recognize natural capital as a full part of the equity of the enterprise with displaying it in the accounting system and analysis. As a result it is taken into account all potential of the enterprise and it is increased the efficiency of formation and use of capital . For this reason it is proposed the model of monetary valuation of natural capital using a method of the expected effect for the estimation of forest on root and rental method – for assessment of forest lands. It is proposed directions of improvement of current organization and accounting technology of capital at the enterprises of forestry. It is designed primary documents and records to reflect the facts of economic life on capital forestry enterprises, which will allow to obtain timely and reliable accounting information to make effective management decisions. It is proposed changes in the Chart of Accounts that will detail and diversify accounting information assets, ensuring efficiency management. It is made the analysis of capital structure using the estimated parameters and the built model of busting of potential capital structure that will select the most optimal to ensure the highest return on equity. Key words: forestry, capital, equity, share capital, natural capital, analysis, reporting, capital structure, accounting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4732
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Яковець Т.А. Кандидатська дисертація.pdf4.64 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.