Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36330
Назва: Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством
Інші назви: Information support of analytical activity in the company management
Автори: Пуцентейло, Петро
Гуменюк, Олена
Putsenteilo, Petro
Humeniuk, Olena
Ключові слова: аналіз
обліково-аналітичне забезпечення
аналітичне забезпечення
інформація
управління
менеджмент підприємства
звітність
analysis
accounting and analytical support
analytical support
information
management
enterprise management
reporting
Дата публікації: 2019
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Пуцентейло, П. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством [Текст] / Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2019. - Вип. 1-2. - С. 74-82.
Короткий огляд (реферат): Анотація. В сучасних умовах діяльності суб’єктів господарювання процес управління вимагає комплексних рішень з використанням нових підходів до управління. Для розвитку підприємства в умовах постійно мінливого економічного середовища необхідно мати таку обліково-аналітичну систему, яка б забезпечувала ефективне управління, засноване на достовірному відображенні різних сторін фінансово-господарської діяльності підприємства. при цьому система бухгалтерського обліку об’єднує облікові і аналітичні операції в один процес. При цьому вдосконалюються як загальна методологія, так і нормативні положення обліку і аналізу для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній інформаційній системі. Безперервність цього процесу і використання його результатів в бізнесі необхідні при прийнятті управлінських рішень керівництвом підприємства. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення). За результатами дослідження виявлено, що в економічній літературі поняття “аналітичне забезпечення” вживається досить обмежено на противагу терміну “аналіз”. Окремі автори застосовують і інші пов’язані із ним поняття, не дотримуючись єдиної термінології навіть в межах одного дослідження. Обґрунтовано методичні підходи щодо аналітичного забезпечення процесу управління підприємством. Встановлено якісні критерії інформації та досліджено їхню значимість для забезпечення ефективного управлінського впливу. Обґрунтовано, що інформатизація та автоматизація обліку значною мірою збільшує ефективність роботи облікових працівників, поліпшує внутрішній та зовнішній контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що у результаті підвищує ефективність управління підприємством та забезпечує високу результативність його роботи. Визначено, що ведення обліку на підприємствах має здійснюватися з використанням найбільш оптимальної для конкретного підприємства автоматизованої інформаційної системи, впровадження якої відбуватиметься поетапно та завдяки створенню необхідних передумов. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до створення інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, виявлення ступеня їх реалізації. Abstract. In modern conditions of the activity of business entities, the management process requires integrated solutions using new approaches to management. For the development of the enterprise in a constantly changing economic environment, it is necessary to have such an accounting and analytical system that would ensure effective management based on a reliable reflection of various aspects of the financial and economic activities of the enterprise. At the same time, the accounting system combines accounting and analytical operations in one process. At the same time, both the general methodology and the regulatory provisions of accounting and analysis for rational use in a single accounting and analytical information system are being improved. The continuity of this process and the use of its results in business are necessary when making management decisions by enterprise management. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions of modern economic science, the works of national and foreign scientists. In the course of the study, in particular, the following methods were used: analysis and synthesis - to study the object and subject of research; abstract-logical (theoretical generalizations and conclusions) constructive and experimental (the formation of managerial decisions using analytical support). According to the results of the study, it is found that the concept of "analytical support" is used very limitedly in the economic literature as opposed to the term “analysis.” Some authors also use other related concepts without adhering to the same terminology even within the framework of one study. Methodical approaches to the analytical support of the enterprise management process are substantiated. Qualitative information criteria have been established and their importance has been investigated to ensure effective managerial impact. It is stated that informatization and automation of accounting significantly increase the efficiency of accounting employees, improves internal and external control over the financial and economic activities of the enterprise, as a result, increases the efficiency of enterprise management and ensures high performance of its work. It has been determined that accounting at enterprises should be carried out using the most automated information system, which is specific for the enterprise, which will be implemented in stages and by creating the necessary prerequisites. The obtained theoretical and applied recommendations can be used to improve the existing approaches to the creation of the information base, to make and evaluate the validity of management decisions, to identify the degree of their implementation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36330
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2019 рік Випуск 1-2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пуцентейло.pdf252.16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.