Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36321
Назва: Аналіз дорожньої карти розвитку текстильної промисловості регіону як інструменту конкурентного позиціонування в глобальній економіці
Інші назви: Analisis of textile industry development travelling map of region as instrument of competition positioning is in global economy
Автори: Берестецька, Олена
Berestetska, Olena
Ключові слова: аналіз
легка промисловість
текстильна промисловість
дорожня карта модернізації текстильної промисловості
текстильні кластери
текстильні альянси
форми інноваційного фінансування
пілотні програми
он-лайн ринок
бренди швидкої моди
light industry
textile industry
roadmap for modernizing the textile industry
textile clusters
textile alliances
forms of innovative financing
pilot programs
on-line market
fast fashion brands
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Берестецька, О. Аналіз дорожньої карти розвитку текстильної промисловості регіону як інструменту конкурентного позиціонування в глобальній економіці [Текст] / Олена Берестецька // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2018. - Вип. 3-4. - С. 77-85.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Легка промисловість відіграє значну роль у структурі реального сектору економіки України. Адже, будучи однією з найбільших сфер суспільного виробництва країни, визначає рівень її соціально-економічного розвитку, спеціалізацію економіки і масштаби участі в територіальному поділі праці. Правильно обрана стратегія виробництва, відповідні обсяги випуску продукції, стабільний і розширений обсяг збуту продукції дозволяє всім учасникам виробничої діяльності досягти своїх фінансових цілей. Цим і зумовлена важливість аналізу діяльності промислових підприємств. Методи. Щоб досягти помітного розвитку легкої промисловості повинні бути вирішені найважливіші питання щодо створення сприятливих умов для підйому економіки легкої промисловості загалом та її структурних компонентів, надання їй нових імпульсів в інноваційному, соціальному та регіональному розвитку, в підвищенні конкурентоспроможності та іміджу української галузі в світовому виробництві товарної продукції. Для аналізу фактичного стану галузі інформаційною базою слугувала база даних виробництва та реалізації продукції текстильної промисловості. Результати. У статті розглядаються проблеми інноваційного розвитку підприємств текстильної промисловості України. Досліджено досвід функціонування індустріальних парків у зарубіжних країнах, виділено особливості організації, проблеми та перспективи розвитку технопарків в західному регіоні України. Розуміння конкурентних переваг нових виробничих систем і активне формування регіональних інноваційних кластерів відкриває перед регіонами нові перспективи динамічного економічного розвитку. Висновки. В ході дослідження відзначено важливу роль промислової дорожньої карти, яка має скоординувати роботу підприємств текстильної промисловості та надано конкретні рекомендації щодо шляхів розвитку і процвітання галузі протягом наступних років. Introduction. Light industry plays a significant role in the structure of the real sector of the Ukrainian economy. After all, being one of the largest spheres of social production in the country, determines the level of its socio-economic development, the specialization of the economy and the extent of participation in the territorial division of labor. Correctly chosen production strategy, corresponding volumes of production, stable and expanded sales volume allows all participants in production activities to achieve their financial goals. This is also due to the importance of analyzing the activities of industrial enterprises. Methodology. In order to achieve a significant development of the light industry, the most important issues regarding creating favorable conditions for the recovery of the economy of the light industry in general and its structural components, giving it new impulses in innovative, social and regional development, in enhancing the competitiveness and image of the Ukrainian industry in the world production of commodity products should be solved. For the analysis of the actual state of the industry, the information base was the database of production and sales of textile products. Results. The article deals with the problems of innovative development of enterprises of the textile industry of Ukraine. The experience of functioning of industrial parks in foreign countries is investigated, features of organization, problems and prospects of development of industrial parks in the western region of Ukraine are highlighted. Understanding the competitive advantages of new production systems and the active formation of regional innovation clusters opens new prospects for dynamic economic development to the regions. Discussion. The study noted the important role of the industrial roadmap, which should coordinate the work of the textile industry and provide specific recommendations on how to develop and prosper the industry over the next few years.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36321
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2018 рік Випуск 3-4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Берестецька.pdf296.37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.