Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3387
Назва: Зарубіжні моделі аналізу кредитоспроможності позичальників - юридичних осіб
Інші назви: Foreign models of analysis of creditworthiness of legal entities
Автори: Чайковський, Ярослав Іванович
Краснов, Сергій Олексійович
Chaikovskyi, Jaroslav
Krasnov, Sergіy
Ключові слова: методи оцінки кредитоспроможності
позичальник
Національний банк України
банк
кредитний ризик
кредитоспроможність
фінансовий стан
характер позичальника
рейтингова оцінка кредитоспроможності позичальника
methods of assessing the creditworthiness
National Bank of Ukraine
bank
the borrower
credit risk
creditworthiness
financial condition
the nature of the borrower
rating estimation of creditworthiness of the borrower
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Чайковський, Я. І. Зарубіжні моделі аналізу кредитоспроможності позичальників - юридичних осіб [Текст] / Ярослав Іванович Чайковський, Сергій Олексійович Краснов // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. - 2015. - № 22. - С. 151-162.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є вивчення зарубіжних методик аналізу кредитоспроможності позичальників-підприємств та обґрунтування напрямів їх застосування в практиці вітчизняними банківськими установами. Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є основні положення сучасної економічної теорії щодо банківського кредитування, економічного аналізу, праці вітчизняних і зарубіжних учених в сфері оцінки кредитоспроможності позичальників банків. Зокрема, у статті для вивчення зарубіжних методик аналізу комерційними банками кредитоспроможності позичальників-підприємств використовувались методи порівняльного аналізу та моделювання. Для формування пропозицій щодо удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальників вітчизняними банками використовувалася індукція. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: дістало подальшого розвитку дослідження зарубіжних методик оцінки кредитоспроможності позичальників. При наданні банківського кредиту важливе значення має аналіз кредитоспроможності підприємства, котрий доцільно проводити із застосуванням методики комплексно-рейтингової оцінки кредитоспроможності позичальника, що передбачає такі елементи: а) оцінку характеру (репутації) позичальника – кредитна історія клієнта, аналіз ділових якостей керівництва позичальника; б) оцінку фінансового стану позичальника за допомогою системи показників; удосконалено методику застосування якісних і кількісних показників у процесі комплексного підходу до оцінки кредитоспроможності позичальників комерційних банків. Практичне значення отриманих результатів полягає у науковому обгрунтуванні шляхів подальшого розвитку оцінки кредитоспроможності позичальників-підприємств, що становить внесок у сучасні підходи до процесу кредитування та функціонування банківської системи України. Основні висновки та отримані результати можуть використовуватись у процесі вдосконалення кредитних відносин банків з підприємствами при розробленні методичних підходів до аналізу кредитоспроможності позичальників. Результати дослідження мають прикладне значення і можуть бути ефективно використані банківськими установами з метою поліпшення організації кредитних операцій. Aim of the article is to study foreign methods of analysis of creditworthiness of companies and justification directions of their application in practice of domestic banks. Methods of study. Theoretical and methodological basis of the study is the basic provisions of modern economic theory about bank lending, economic analysis, works of local and foreign scientists in the field of assessing the creditworthiness borrowers banks. In particular, the article for the study of foreign techniques for analyzing of commercial banks creditworthiness of borrower of companies used methods of comparative analysis and modeling. For formation proposals for improving the mechanism for assessing the creditworthiness of borrowers domestic banks used induction. Scientific novelty of the results consists in the following: • obtained the further development research of international methodologies to assess the creditworthiness of borrowers. In providing of bank credit is important analysis creditworthiness of the company, which is appropriate to carry out using complex-rating methods of assessing the creditworthiness of the borrower, which includes the following elements: a) the character of (reputation) of the borrower – credit history of the client, analysis of business qualities of management of the borrower; b) assessment of the financial condition of the borrower through a system of indicators; • improved a method the application of qualitative and quantitative indicators in the comprehensive approach to of assessing the creditworthiness borrowers of commercial banks. The practical significance of the results is the scientific justification of the ways of further development of the assessment of creditworthiness of companies, representing contributions to modern approaches to process of crediting and banking system of Ukraine. Key findings and the results can be used in the process of improving credit banking relationships with companies in developing of methodological approaches to analysis of creditworthiness borrowers. Results of the study have practical significance and can be effectively used by banking institutions to improve the organization of credit operations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3387
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 22

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Чайковський Я. І..pdf233.88 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.