Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33777
Назва: Капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки
Інші назви: Capital as a subject of accounting account: historical development of views and evolution of the scientific opinion
Автори: Лемішовська, Олеся
Lemishovska, Olesia
Ключові слова: бухгалтерський облік
капітал
активи
джерела формування засобів
пасив
методологія
теорія
концепції
accounting
capital
assets
sources of funds formation
liabilities
methodology
theory
concepts
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Лемішовська, О. Капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки [Текст] / Олеся Лемішовська // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2018. - Вип. 1-2. - С. 7-18.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Ефективне і раціональне управління капіталом підприємства в економіках будь-якого типу неможливе без об’єктивної, всебічної і формалізованої обліково-звітної інформації. Ураховуючи, що в сучасному обліку існують чисельні невирішені проблеми стосовно об’єктивного виразу вартості капіталу та його репрезентації у фінансовій звітності, дослідження за цим напрямом визнаються актуальними. Гіпотезою цього дослідження є припущення про існування вагомих й актуальних для сучасної теорії і практики ідей в минулих напрацюваннях. Метою дослідження є узагальнення генезису поглядів на змістове наповнення досліджуваної дефініції представниками економічних і бухгалтерських шкіл, проведення критичного аналізу рахівничої практики та вироблених упродовж еволюції облікових теорій і концепцій, окремі аспекти яких можуть бути використані для удосконалення сучасного обліку капіталу підприємства. Методи. Методи дослідження еволюції теорії та практики обліку капіталу ґрунтуються на загальнонаукових методах, які використано із застосуванням діалектичного підходу – методи історіографічного узагальнення і систематизації, а також з використанням методів наукового пізнання: спостереження – для з’ясування сутності капіталу як об’єкта бухгалтерського обліку в контексті загальноекономічної категорії; абстрагування і конкретизації – для оцінки історичного досвіду обліку капіталу та його компонентів; методів абстрактно-логічного пізнання, а також групування, порівняння, узагальнення – при аналізі і оцінюванні концептуально-методологічних засад різних облікових парадигм в теорії капіталу. Результати. За результатами дослідження еволюції теоретико-методологічних та організаційно- практичних засад обліку капіталу визначено окремі підходи в минулих напрацюваннях використання яких може позитивно вплинути на розвиток сучасного обліку капіталу. Проведеним історіографічним аналізом систематизовано та оцінено сильні та слабкі сторони основних балансових теорій до позиціювання капіталу як категорії бухгалтерського обліку, визначено проблемність методологічних засад стосовно об’єктивного виразу і вартісного відображення в обліку й презентації у фінансовій звітності цього об’єкта. Сформульовано та обґрунтовано окремі ідеї минулих напрацювань, які доцільно використати в сучасних дослідженнях. Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до обліку капіталу, зокрема перспективним напрямком для удосконалення обліку капіталу визначено доцільність використання ідей органічної балансової теорії стосовно побудови формату балансу з орієнтацією на «репродуктивну вартість підприємства» та економетричної – стосовно підходів в обліку до оцінки «ідеальних вартостей» та матеріально-уречевлених активів при втраті ними продуктивної сили капіталу. Introduction. Effective and rational management of enterprise capital in economies of any type is impossible without objective, comprehensive and formalized accounting and reporting information. Taking into consideration this fact that in today's accounting there are numerous unresolved problems regarding the objective expression of the value of capital and its representation in the financial statements, research in this area is considered relevant. The hypothesis of this research is the assumption of the existence of important and relevant for modern theory and practice of ideas in past developments. The aim of the study is to generalize the genesis of views on the content of the study definition by representatives of economic and accounting schools, the critical analysis of accounting practices and the development of accounting theory and concepts evolved during the evolution, some aspects of which can be used to improve the modern accounting of enterprise capital. Methods. Methods of studying the evolution of theory and practice of accounting for capital are based on general scientific methods, which are used with the use of the dialectical approach - the methods of historiographical generalization and systematization, as well as with the use of scientific knowledge methods: observation - to clarify the essence of capital as an object of accounting in the context. general economic category; abstraction and concretization - to assess the historical accounting experience of capital and its components; methods of abstract-logical knowledge, as well as grouping, comparison, generalization - in the analysis and evaluation of the conceptual and methodological foundations of different accounting paradigms in the theory of capital. Results. According to the results of the study of the evolution of theoretical-methodological and organizational-practical principles of capital accounting, certain approaches identified in past experiences that could positively affect the development of modern capital accounting. The historiographical analysis systematized and evaluated the strengths and weaknesses of the main balance theory to the positioning of capital as a category of accounting, the problem of methodological principles regarding the objective expression and cost reflection in accounting and presentation in the financial statements of this object was determined. Some ideas of past work that are expedient to use in modern researches are formulated and substantiated. Discussion. The obtained theoretical and applied recommendations can be used to improve the existing approaches to capital accounting, in particular, a promising direction for improving capital accounting, the feasibility of using the ideas of the organic balance theory in relation to the construction of a balance format with an orientation on "reproductive cost of an enterprise" and econometric - with regard to accounting approaches to the estimation of "ideal values" and material assets in case of loss of productive capital power.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33777
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2018 рік Випуск 1-2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Лемішовська.pdf229.39 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.