Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3068
Назва: Світ методології
Інші назви: World of methodology
Автори: Фурман, Анатолій В.
Furman, Anatoliy V.
Ключові слова: методологія
свідомість
вчення
діяльність
раціональні знання
мислення
методологування
пізнання
критика
творення
рефлексія
світ
методологічне мислення
ковітальність
окультурення
миследіяльність
спосіб життя
метод
циклічно-вчинковий підхід
метод розмірковування
експеримент
наукове пізнання
методологічний монізм
логос
категорія
методологічне знання
системомиследіяльнісна методологія,
методологізація
культура
філософська методологія
сфера вітакультури
мислесхема
методологія-як-учення,
методологування-як-практика
функції методології
вітакультурна методологія
methodology
consciousness
teaching activity
rational knowledge
thinking
metodologization
cognition
criticism
creation
reflection
world
methodological thinking
co-vital
culturalization
think-activity
lifestyle
method
cyclically-behavioral access
method of arguments
experiment
scientific cognition
methodological monism
logos
category
methodological knowledge
system-thinking-activity methodology
methodologization
culture
philosophical methodology
sphere of vita-culture
think-scheme
methodology as teaching
metodologization as practice
functions of methodology
vitacultural methodology
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. В. Світ методології [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 47-60.
Короткий огляд (реферат): Методологія обґрунтовується як окремий - самобутній та унікальний - світ, котрий охоплює у взаємодоповненні і цілісності чотири сторони або буттєві виміри: а) вчення про логічну організацію і структурно- змістову динаміку, принципи і нормативи, методи і засоби діяльності; б) систему раціональних знань про форми, методи, способи рефлексивного мислення і вчинкового діяння у єдності із сукупністю норм та інструментів різнорівневого методологування; в) сферу миследіяльнісно центрованих пізнання, критики, творення і рефлексії, що інтегрують усі типи і стилі мислення у формі такого новоутворення, як методологічне мислення, крізь оптику якого задається увесь світ; г) персоніфікований спосіб життя, тип проблемно-рефлексивного екзистенціювання, за якого самопродукуються методологічні мислення і відношення, що циркулюють ситуаційно щораз заново від проблематизації до проектування і назад як складне практичне мистецтво мислезреалізування. Детально висвітлені етимологічні корені та генетичні зв’язки слова “методологія” як зі спорідненими словами (“методологема”, “методологування”, “методологічна робота”, “методика”), так і з світоглядно рівновагомими з позицій культури (“життя”, “філософія”, “мистецтво”, “наука” тощо). Розкриті циклічно-вчинкова логіка поетапного формоузмістовлення методу, складники раціоналізованих та оформлених інваріантів змісту методології, рівні її організації як сфери аналізу та здійснення мислення, діяльності, миследіяльності і професійного методологування, а також її основні функції і світопобудова як унікального сегмента культури у взаємоузгодженні чотирьох категорійних координат “життя - культура”, “філософія - соціальний досвід”, “наука - мистецтво”, “теорія - практика”. The methodology presented as a separate - original and unique - world which covers in complementarity and integrity the four sides or existential dimensions: and theory about logical organization and structural-semantic dyna¬mic, principles and regulations, methods and means of activity; b) the system of rational knowledge about the forms, methods and ways of reflexive thinking and action in unity with a set of rules and tools multilevel metodolo- gization; c) the sphere of think of activity centered knowledge, criticism, creation and reflection which integrate all types and styles of thinking in the form of such new creation as methodological thinking through optics of which is given whole world; d) personalized lifestyle the type of problem- reflective full existence in which self-produced methodological thinking and attitude that circulating situationally every time anew from problematisation to design and back as a complex practical art of think-realization. Highlighted etymological roots and genetic relations of word “methodology” as with related words (“metodolohema”, “methodologizing”, “methodological work”, “method”) and with the ideological equally-significant from the position of culture (“life”, “philosophy “,” art “,” science “, etc.). Disclosed cyclically-behavioral logic of phased formation of content of method, ingredients of rationalized and decorated invariants of content of methodology, levels of its organization as a sphere of analysis and fulfillment of thinking, activity, think activity and professional methodologization and also its main functions and construction of the world as a unique component of culture in the mutually agreed of four categorical coordinate “life - culture”, “philosophy - social experience”, “science - art”, “theory - practice”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3068
ISSN: 1810-2131
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2015. - № 2 (60)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf566.32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.