Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2517
Назва: Корпоративне страхування в системі ризик-менеджменту підприємства
Інші назви: Corporate insurance in the system of enterprise risk management
Автори: Нагайчук, Неля Григорівна
Третяк, Наталя Миколаївна
Nahaychuk, Nelya Hryhorivna
Tretyak, Natalya Mykolayivna
Ключові слова: підприємство
ризики підприємства
ризик-менеджмент
система ризик-менеджменту
корпоративне страхування
страховик
страхові послуги
enterprise
enterprise risks
risk management
risk management system
corporate insurance
insurer and insurance services
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Нагайчук, Н. Г. Корпоративне страхування в системі ризик-менеджменту підприємства [Текст] / Неля Григорівна Нагайчук, Наталя Миколаївна Третяк // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 1. – С. 145-152. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Дослідження змісту ризик-менеджменту та його ролі у забезпеченні стійкого та прибуткового функціонування підприємств викликає наукове зацікавлення багатьох фахівців, однак з появою нових інструментів управління ризиками потребує постійного уточнення. Вивчення методів, способів та інструментів управління дає підстави для більш глибокого розуміння можливостей застосування корпоративного страхування в системі ризик-менеджменту вітчизняних підприємств. Усе це визначає значущість розвідок у цій царині з виокремленням переваг та недоліків корпоративного страхування з метою уникнення збитків від реалізації ризиків, притаманних підприємницькій діяльності. Мета. Визначити зміст поняття «корпоративне страхування» та окреслити межі застосування послуг з корпоративного страхування при управлінні ризиками підприємств реального сектору економіки. Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети використано методи збору і узагальнення інформації. У процесі дослідження застосовано логічний метод, що дало змогу проаналізувати наукові праці у галузі ризик-менеджменту та корпоративного страхування; порівняльний – для визначення дефініції «корпоративне страхування», формування його мети, завдань та принципів в контексті складової системи ризик-менеджменту підприємства; графічний – з метою унаочнення результатів дослідження. Результати. Зроблено висновок про можливість розглядати страхування як одне з джерел фінансового забезпечення діяльності та розвитку підприємства через призму складової системи його ризик-менеджменту. Сформульовано трактування корпоративного страхування як елементу ризик-менеджменту підприємства. Визначено, що основною метою корпоративного страхування є забезпечення підприємства компенсаційним ресурсом достатнього за обсягом і за прийнятну ціну. За результатами дослідження схеми основних бізнес-процесів з організації корпоративного страхування підприємства побудована матриця взаємодії «страховик – страхувальник», впровадження якої розширить можливості для ефективної співпраці підприємства зі страховою компанією, оптимальної оцінки ризиків та майбутнього результату від страхування, як шансу уникнення ризиків діяльності. Усе зазначене вище підтверджує те, що корпоративне страхування можна використовувати як інструмент системи управління ризиками підприємства. The Introduction. Many scientists have been interested in research into the content of risk management and its role in ensuring stable and profitable business. However, the emergence of new risk management tools requires constant refinement and scope. Research methods, techniques and management tools give reasons for a better understanding of possibilities for application of corporate insurance system of risk management of domestic enterprises. This determines the importance of research in this area with the release advantages and disadvantages of the use of corporate insurance to avoid losses from sales risks inherent in a business. Purpose of the article is to define the concept of ‘corporate insurance’ and to determine the scope of applying services to corporate insurance risk management at enterprises in the real sector. The method (methodology). The methods of collection and generalization of information have been used to achieve this goal. The following methods have been used: a logical method which makes it possible to analyse the scientific work in the field of risk management and corporate insurance; a comparative method which is used to determine the definition of ‘corporate insurance’, the formation of its goal, objectives and principles in the context of a component of risk management of an enterprise; and a graphic method, which gives the possibility to visualize the results of the research. Results. The conclusion about the possibility to consider insurance as a source of financial security and the development of an enterprise through the lens component of its risk management has been made. The interpretation of corporate insurance as a component of risk management of an enterprise has been formulated. It has been determined that the main purpose of corporate insurance is to provide an enterprise with compensation resource of sufficient volume and at a reasonable price. According to the search the structure of the core business processes of company’s corporate insurance, the matrix of interactions between the insurer and the insured have beeen constructed. Their implementation will expand the possibilities for effective cooperation of an enterprise with an insurance company, the optimal risk and future results of insurance as a chance of avoiding risk. All the above facts confirm that corporate insurance can be used as a tool for risk management of an enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2517
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 24. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
21.pdf724.09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.