Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2506
Назва: Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС
Інші назви: Increase of human potential competitiveness in convergence of social and economic development of Ukraine to the EU
Автори: Мартинова, Лілія Борисівна
Martynova, Liliya Borysivna
Ключові слова: людський потенціал
конкурентоспроможність
державне регулювання
соціальна політика
ресурсно-інституційне забезпечення
індикативно-детермінантне управління
human potential
competitiveness
government regulation
social policy
resource and institutional capacity
indicative and determinant management
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Мартинова, Л. Б. Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС [Текст] / Лілія Борисівна Мартинова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 1. – С. 57-62. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У статті розглянуто актуальну проблему визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України за умов євроінтеграції. Мета. Автором поставлено за мету сформувати ключові напрями побудови системи підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України у забезпеченні соціально-економічних ефектів європейської інтеграції. Метод (методологія). Для досягнення необхідного результату у дослідженні використано синергетичний, історичний, комплексний, системний, інституціональний підходи та методи наукового пізнання. Результати. Зосереджено увагу на основоположних чинниках формування конкурентних переваг людського потенціалу. Визначено першочергове значення відтворення соціально-демографічного потенціалу у становленні конкурентоспроможності людського потенціалу. Розглянуто вагомість перетворення людського потенціалу в людський капітал у формуванні його конкурентних переваг, у тому числі за рахунок мобільності його носіїв. Встановлено значення соціального захисту і соціального забезпечення носіїв людського потенціалу як вагомого чинника його збереження та реалізації. Підкреслено, що до функцій держави у забезпеченні підвищення людського потенціалу належать як безпосередня реалізація заходів щодо розвитку останнього, так і загальне регулювання соціальних параметрів економічного процесу. Одним із чинників позитивних структурних змін та модернізації національного господарства, розширення ресурсів підтримки розвитку усіх складових людського потенціалу, економічного пожвавлення, підвищення якості життя населення визначено активізацію підприємництва та зростання масштабів і ефективності функціонування підприємницького сектору. Окреслено специфічні риси та запропоновано критерії інституційного забезпечення соціально-економічної політики в Україні. Сформовано концептуальну схему ресурсно-інституційного забезпечення формування конкурентоспроможного людського потенціалу. Розглянуто перешкоди ресурсному забезпеченню підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України. Узагальнено основні підходи до індикативно-детермінантного управління системою підвищення конкурентоспроможності вітчизняного людського потенціалу. На основі деталізації підходів до індикативно-детермінантного управління системою підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України встановлено перспективу подальших досліджень у напрямі формування його реалізаційних механізмів. Introduction. In the article the actual problem of determining ways of increasing the competitiveness of Ukraine's human potential under conditions of European integration is considered. Purpose. The main purpose set by the author is to form the key determinants of systematic improvement of the competitiveness of Ukrainian human potential in ensuring the social and economic effects of European integration. Method (methodology). Synergetic, historical, comprehensive, systematic, institutional approaches and methods of scientific knowledge are used in the study to achieve the desired result. Results. The author has focused on the fundamental factors of creation of competitive advantages of human potential. The priority role of social and demographic potential in the development of competitive human potential is highlighted. The importance of converting the human potential into the human capital in the formation of its competitive advantages is considered, including mobility of its bearers. The role of social protection and social security of human potential bearers as an important factor of its preservation and realization is set. It is emphasized that among the functions of the state as for ensuring human development we can single out a direct implementation of measures for the development of the latter and general regulation of social parameters of economic process. The activation of business activity and increase of the scale and efficiency of the business sector are identified to be the factors of positive structural changes and modernization of the national economy, the expansion of resources to support the development of all components of human development, economic recovery, improving the quality of life. Specific features and criteria of institutional support for social and economic policy in Ukraine are determined. The conceptual scheme of resource and institutional support for the formation of competitive human potential is formed. The obstacles to resource provision of increasing the competitiveness of Ukraine's human potential are highlighted. The main approaches to indicative and system and determinant management of the competitiveness of the human potential increase in Ukraine are overviewed. On the basis of specification of the approaches to indicative determinant and management system of improving the human potential competitiveness in Ukraine the prospects of further research towards formation of implementation mechanisms of enhancing the Ukraine's human potential competitivenessis have been set.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2506
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 24. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
10.pdf615.38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.