Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24885
Назва: Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками
Інші назви: Economic capital of banks in systemic risk management
Автори: Шевчук, Антон Михайлович
Shevchuk, A. M.
Ключові слова: банк
банківська система
економічний капітал банку
власний капітал
регулятивний капітал
банківські ризики
ризик-менеджмент
bank, economic capital of a bank, equity capital, risk capital, banking system, banking risks, risk management
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Шевчук, Антон Михайлович. Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 222 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Шевчук А. М. Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2017. Дисертація присв’ячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів економічного капіталу банку і визначенню його ролі у процесі управління ризиками банківської діяльності. Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності поняття економічного капіталу банку та обґрунтовано власне визначення цього поняття шляхом розширення його сутності за рахунок впровадження в теоретичну і практичну термінологію банківської діяльності стратегічного та операційного буферів капіталу. Запропоновано методику розрахунку кількісного визначення економічного капіталу, суть якої полягає у визначенні такої величини економічного капіталу, яка б покривала не лише втрати від передбачуваних та непередбачуваних ризиків банківської діяльності (регулятивний капітал (risk capital)), а й забезпечувала безперебійну операційну (операційний буфер капіталу (cash capital) і стратегічну (стратегічний буфер капіталу (capital development)) діяльність банку. Обґрунтовано сутність та структуру механізму формування економічного капіталу банківських установ, виходячи із його функціонального призначення та визначено роль і місце економічного капіталу у системі ризик-менеджменту банку. Вивчено стан капіталізації банківської системи України та за допомогою економіко-математичних методів ідентифіковано фактори впливу на її динаміку. Розроблено спрощену методику розрахунку економічного капіталу на основі VaR методології шляхом розрахунку величини економічного капіталу для покриття кредитного, операційного та ринкового ризиків, а також розрахунку величини операційного і стратегічного буферів капіталу. Напрацьовано методичні рекомендації щодо формування та реалізації політики і стратегій управління економічним капіталом комерційних банків, удосконалення методів формування економічного капіталу, підвищення ефективності макропруденційного нагляду та макропруденційного аналізу системних банківських ризиків. Ключові слова: банк, банківська система, економічний капітал банку, власний капітал, регулятивний капітал, банківські ризики, ризик-менеджмент. / ANNOTATION Shevchuk A. M. Economic capital of banks in systemic risk management. – Manuscript. Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.08 – money, finance and credit. – Ternopil National Economic University, Ternopil, 2017. Thesis is dedicated to study of theoretical, methodical and practical aspects of the economic capital of a bank and determination of its role in the process of risk management of banking activities. In the context of the active introduction of international standards in banking, in particular the requirements of the Basel Committee on Banking Supervision on the adequacy of bank capital, relevant to the domestic banking system is the issue of introducing into the practice of bank management mechanisms for calculating economic capital, which should add flexibility in managing bank risks and become innovative. -investment resource of banks. There are analyzed scientific approaches to the definition of the essence of the concept "economic capital of a bank" and is grounded our own definition of the given concept by expanding its essence due to implementation the strategic and operational capital buffers in theoretical and practical terminology of bank activity. It is proposed the methodology for calculating the quantitative definition of economic capital that involves covering of expected and unexpected risks of banking activities and taking into account the concept of the bank's development that involves the calculation of capital not only to cover risks, but also for the calculation of operational and strategic capital buffers and consists of risk capital, cash capital and capital development. There is explained the essence and structure of the mechanism of formation of the economic capital of banking institutions based on its functional purpose and is determined the role and place of economic capital in the bank's risk management system. The state of capitalization of the banking system of Ukraine has been studied, and with the help of economic and mathematical methods there were identified factors of influence on its dynamics. It is prepared a simplified methodology for calculating economic capital based on VaR methodology by means of calculating the economic capital for covering credit, operational and market risks, as well as calculating the amount of operational and strategic capital buffers. There are developed methodical recommendations on the formation and implementation of policies and strategies for managing the economic capital of commercial banks, improving of methods for the formation of economic capital, increasing of the efficiency of macro-prudential supervision and macro-prudential analysis of systemic banking risks, etc. Key words: bank, economic capital of a bank, equity capital, risk capital, banking system, banking risks, risk management.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24885
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dysertaciia-shevchuk-a.m.pdf4 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.