Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24123
Назва: ПОДАТКОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Автори: Кульчицька, Надія Євстахівна
Яковець, Тетяна Аркадіївна
Ключові слова: податковий аудит, податковий контроль, економічна безпека, алго­ ритм проведення податкового аудиту, податок на прибуток.
налоговьш аудит, налоговьій контроль, жономическая безопас- ность, алгоритм проведений налогового аудита, налог на прибьіль.
tax audit, tax management, economic security, the algorithm of a tax audit, the tax on profits.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Кульчицька Н. Є.Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст]/ Н. Є. Кульчицька, Т.А. Яковець // Аудит, ревізія та контроль.- № 1.- 2017. – С. 23-28.
Короткий огляд (реферат): З’ясовано роль податкового аудиту в контексті завдань, спрямованих на забезпечення економічної безпеки підприємства. Окреслено основні відмінні та спільні риси податкового аудиту та контролю. Дано авторське визначення терміну «податковий аудит» та «аудит по­ датків». Наведено ризики, які виникають внаслідок порушення податкової дисципліни, про­ аналізовано кількість перевірок та виявлених порушень по Україні за січень 2017 р. Побу­ довано алгоритм оптимізації проведення податкового аудиту та наведено практичне його застосування в розрізі об’єктів оподаткування, а саме податку на прибуток. Застосування запропонованого алгоритму значно розширює коло впливу податкового аудиту та, як наслі­ док, збільшує його результативність. Вьіяснена роль налогового аудита в контексте задач, направленньїх на обеспечение зкономической безопасности предприятия. Определеньї основньїе отличительньїе и общие чертьі налогового аудита и контроля. Дано авторское определение термина «налоговьій аудит» и «аудит налогов». Приведень! риски, которьіе возникают в результате нарушения налоговой дисциплиньї, проанализированьї количество проверок и вьіявленньїх нарушений по Украине за январь 2017 года. Построен алгоритм оптимизации проведення налогового аудита и приведень! практическое его применение в разрезе обьектов налогообложения, а именно налога на прибьіль. Применение предложенного алгоритме значительно расширя- ет круг влияния налогового аудита и, как следствие, увеличивает его результативность. The role of tax audits in the context of tasks aimed at ensuring economic security. The basic distinctive and common features of the tax audit and control. Given the author's definition of the term "tax audit" and "audit of taxes." An risks arising from violations of fiscal discipline, analyzes and inspections revealed violations in Ukraine by January 2017 The algorithm optimization of a tax audit and the practical application of it in terms of objects of taxation, such as income tax. Applying the proposed algorithm greatly expands the range of impact of tax audits and, consequently, increases its effectiveness.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24123
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
11Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної (1).PDF337.58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.