Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18351
Назва: Концепція особистості в аксіологічній психології: контури сутнісної евристики
Інші назви: The concept of personality in axiological psychology: contours of the essential heuristics
Автори: Фурман, Анатолій А.
Furman, Anatoliy A.
Ключові слова: особистість
ціннісні орієнтації
аксіологічна психологія
ціннісна свідомість
ціннісно-смислова сфера
аксіопсихологічна герменевтика
вчинок
аксіогенез
суб’єктивність
особистіcна рефлексія
габітус
ризома
аксіосфера
особистісний розвиток.
personality
value orientation
axiological psychology
value consciousness
value-semantic sphere
axio-psychological hermeneutics
the deed
axio-genesis
subjectivity
personal reflection
habitus
rhizomes
axiosphere
personal development
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. А. Концепція особистості в аксіологічній психології: контури сутнісної евристики [Текст] / Анатолій А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2016. - № 4. - С. 89-103.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена метатеоретичному аналізу кон-цептуальної план-карти особистості, що обґрунтована в аксіологічній психології й у своїй центральній ланці пов’язана з ґрунтовними працями фундатора цього нового напряму психологічної науки професора Зіновії Карпенко. У результаті теоретичної рефлексії аксіо- генезу особистості як цілісного процесу становлення ціннісно-смислової сфери у взаємодоповненні онто-феноменологічних вимірів, форм і пріоритетів узміс- товлення, рівнів потенціювання і функціонування, стадій, складників, компонентів і параметрів розвитку її ціннісної свідомості. Аргументовано, що осереддям особистішого самопізнання і самотворення є вчинок, який у повноцінному вираженні завжди постає як акт духовного розвитку особи, так і як процес актуалізації її моральних цінностей. Застосування системного, герменевтичного і сферного підходів уможливило змістове виокремлення емоційно-почуттєвої, когнітивної, потребо-мотиваційної, діяльно-вольової і самісної сфер у глобальній аксіосфері особистості, а також дало змогу описати восьмирівневий цикл її становлення як ціннісно зорієнтованої психодуховної даності, що різнобічно підтверджує евристичність аксіопсихологічного підходу в сучасному гуманітарному дискурсі. The article is devoted to meta-theoretical analysis of the conceptual plan-card of personality that is substantiated in the axiological psychology and in its central link is connected with thorough writings of the founder of this new direction of psychological science professor Zinovii Karpenko. As a result of theoretical reflection of axio-genesis of personality as a holistic process of establishing value-semantic sphere into complementarity of ontopheno- menological dimensions, forms and priorities of filling the semantic meaning, levels of potentiation and functioning, stages, ingredients, components and parameters of development its value consciousness. It is proved that the core of personal self-cognition and self-creation is a deed which in the full expression is always appears as an act of spiritual development of the personality and as a process of actualization its moral values. Application of the system, hermeneutic and sphere approaches enabled semantic single out of emotional-sensual, cognitive, needs-motivational, actively-willed spheres in the global axiosphere of personality and also enabled to describe eight level cycle of its formation as a value-oriented psychospiritual givens that broadly confirms heuristic of axio-psychological approach in the modern humanitarian discourse.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18351
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 4 (66)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf636.61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.