Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13265
Назва: Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві
Інші назви: Algorithm of analysis of the main fixed assets in enterprise
Автори: Гнатенко, Євгенія Петрівна
Hnatenko, Yevheniya Petrivna
Ключові слова: аналіз
основні засоби
алгоритм
етапи
технічний стан
потужність
показники
ефективність
analysis
fixed assets
algorithm
stages
technical state
power
indexes
efficiency
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Гнатенко, Є. П. Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві [Текст] / Євгенія Петрівна Гнатенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 98-104. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Предметом дослідження статті є аналіз основних засобів виробничого підприємства. Раціональне використання основних засобів підприємства сприяє покращенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі – збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення. Здійснений аналіз в алгоритмі, за граничних умов задачі, сприяє ідеальному вирішенню нагальних проблем науково-практичного характеру стосовно формування та використання основних виробничих засобів на підприємстві. Порядок дій аналітика, послідовність етапів аналізу основних засобів на підприємстві дозволяє крок за кроком досліджувати та робити висновки про стан та ефективність використання основних засобів. Мета. Метою статті є систематизація наявних та розробка нових підходів щодо послідовності – алгоритму методики аналізу формування та ефективності використання основних засобів на підприємстві. Метод (методологія). Для удосконалення методики аналізу основних виробничих засобів використовувалися абстрактно-логічний метод, методи порівняння, індукції й дедукції, комплексний підхід та статистичні методи. Результати. У статті наведено схему алгоритму аналізу основних засобів на підприємстві. Здійснено апробацію запропонованого алгоритму аналізу основних виробничих засобів на прикладі конкретного підприємства. Аналіз проведено у декілька етапів, які в комплексі допомагають упорядковано здійснити оцінку структури, динаміки та ефективності використання основних засобів на підприємстві; зробити висновки щодо формування і використання основних засобів та потужності підприємства; прийняти управлінські рішення стосовно підвищення їх ефективності. На першому етапі здійснено оцінку динаміки та наявності основних засобів, аналіз складу та структури основних засобів, оцінку зміни питомої ваги активної частини промислово-виробничих основних засобів. Другим етапом є аналіз використання виробничої потужності підприємства. Третій – це аналіз технічного стану основних засобів. Для узагальнювальної оцінки руху основних засобів і характеру їх змін на підприємстві здійснюється четвертий етап аналізу – аналіз оновлення, введення, вибуття основних засобів. На п’ятому етапі здійснено аналіз економічної ефективності функціонування основних засобів. Шостим етапом є здійснення факторного аналізу фондовіддачі основних засобів. Аналіз дозволяє виявити вплив факторів на ефективність використання основних виробничих засобів і проводиться за двома напрямами: вивчення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва; вивчення впливу факторів на зміну фондовіддачі. Завершальним – сьомим – етапом аналізу є підготовка висновків та проектів рішень керівництва щодо збільшення випуску продукції, зростання фондовіддачі основних засобів. Запропонований алгоритм поглиблює сучасні методичні положення, що сприяють можливості забезпечувати більш ефективне використання основних засобів на підприємстві. Introduction. The subject of the research is to carry out the analysis of fixed assets of industrial enterprises. Rational use of fixed assets improves all technical and economic indices, including the production increase, the reduction of production costs, manufacturing complexity. The analysis of the algorithm that has been done facilitates the ideal solution of urgent problems of scientific and practical nature concerning the formation and use of fixed assets in the enterprise. Procedure of analyst’s actions and sequence of analysis stages of fixed assets in the enterprise allow the company to investigate and draw conclusions about the status and effectiveness of fixed assets. Purpose. The article aims to systematize the existing approaches and to develop new approaches as for the sequence ¬– algorithm of the methodology of analysis formation and efficient use of fixed assets in the enterprise. The method (methodology). We have used the following methods of investigation to improve the methodology of analysis of fixed assets: abstract and logical method, methods of comparison, methods of induction and deduction, method of comprehensive approach and statistical methods. Results. The article presents analysis algorithm scheme of fixed assets in the enterprise. The approbation of the proposed algorithm analysis of fixed assets on the example of a particular company has been done. The analysis has been carried out and it numbers several stages. All of them help estimate the structure, dynamics and efficiency of fixed assets of the company; draw conclusions about the formation and use of property, equipment and capacity; take administrative decisions regarding improving their efficiency. In the first stage the estimation of the dynamics and the availability of fixed assets and structure analysis of fixed assets evaluation changes the proportion of the active part of industrial production assets. The second step is to analyze the use of production capacity. The third provides the analysis of the technical state assets. For aggregating of fixed assets estimation and the nature of the changes the company has made the fourth stage of the analysis. It is the analysis of update, input, disposals. The fifth stage foresees the analysis of the economic efficiency of fixed assets. The sixth step is the implementation of factor analysis of capital assets. The analysis allows to identify factors of influence the efficiency of utilization of production facilities. It is conducted in two directions: the study of the impact of capital on output; the study of the influence of factors on change of capital. The final stage of the analysis is to prepare conclusions and decisions of the management to increase production, to provide the increase in capital assets. The proposed algorithm enhances the modern methodological principles that promote opportunities to ensure more efficient use of fixed assets in the enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13265
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 26. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16.pdf701.77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.