Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/749
Назва: Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці
Інші назви: Cluster form of production organization in the global economy
Автори: Куриляк, Євгеній Юрійович
Kurylyak, Yevheniy Yuriyovuch
Ключові слова: кластер
cluster
агломерація
agglomeration
бенчмаркінг
benchmarking
глобальна економіка
global economy
конкурентоспроможність
competitiveness
інновації
innovation
лідерство
leadership
мережі компетенції
competence networks
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Євгеній Юрійович Куриляк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 203 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Куриляк Є. Ю. Кластерні форми організації виробництва у глобальній еко¬номіці. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2015. Дисертація присвячена теоретичному узагальненню формоутворюючих процесів кластеризації в глобальній економіці та обґрунтуванню на цій основі концепції їх адаптації до вітчизняної практики в умовах реформування економіки України. Розвинуто широко вживані інтерпретації змісту кластерної організації виробництва та їх класифікацію. Виділено абсорбцію конкурентних переваг місцевої інфраструктури та її індустріального мікроклімату, створення конкурентоспроможної доданої вартості і забезпечення отримання синергічного ефекту. Форми реалізації економічної природи кластерів класифіковані за критеріями територіальності, еволюційності, організаційності і зірковості. Виокремлено такі тенденції розвитку кластерів: мережа сильних кластерів має точковий характер; не всім регіонам вдається досягнути технологічного лідерства в одній галузі; зростання «критичної маси» кластерів, спроможних справити вплив на підвищення конкурентоспроможності національних економік; зростання ролі інноваційної складової; вихід кластерів на міжнародний рівень. Розвинуті методи обґрунтування кластерної політики в умовах України з урахуванням геополітичних і геоекономічних аспектів. З метою переорієнтації експорту з ринків країн Митного союзу на розвинені країни запропоновані шляхи створення сучасних кластерів в аграрних регіонах. За досвідом Німеччини обґрунтовано заснування системи мереж компетентності з охопленням машинобудування і суднобудування, авіації і космосу, сільського господарства і харчової промисловості, медицини і лікувального туризму. Ключові слова: кластер, агломерація, бенчмаркінг, глобальна економіка, конкурентоспроможність, інновації, лідерство, мережі компетенції. ABSTRACT Kurylyak Ye. Yu. Cluster form of production organization in the global economy. – Manuscript. Thesis for the candidate’s degree in economic sciences, specialty 08.00.02 –world economy and international economic relations. – Ternopil National Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2015. Thesis is devoted to the theoretical generalization of the formative processes of clustering in the global economy and justification on this basis of the concept of adapting them to domestic practice in the conditions of Ukrainian economy reforming. The widely used interpretation of the content of the cluster production is developed. Components of the spatial network structure are selected, which absorbs the competitive advantages of local infrastructure and its industrial microclimate and creates competitive added value and provides a synergistic effect. Forms of implementation of the economic clusters nature are classified by the criteria of territoriality, evolutionary, organizationalism and stardom. We have identified such trends in the development of clusters: a network of strong clusters usually a point character; not all regions are able to achieve technological leadership in at least one industry; European Union is developing the trend of covering the entire industry by cluster forms; the evolution of local production systems occurs in the direction of increasing "critical mass" of clusters that could have an impact on the competitiveness increasing not only by regions, but also of national economies; in the creation of clusters, the role of innovative component is growing; clusters output to the international level is manifested by the participation in international projects, enhanced linkages with research organizations and innovative circles outside the country, the inclusion of small and medium businesses to international networks of knowledge and innovation. In the context of the adaptation of cluster forms production organization in developed countries to the latest challenges in the development of the Ukrainian economy we formed the methods of economic policy substantiation in the system of clustering relations, which consist from subsystems definition of cluster programs, formation of synergistic effect of the cluster; priority activities of the cluster; the directions of increase in the productivity of cluster network and cluster strategy. The concept of clusters network formation developed by taking into account the geopolitical and geo-economic positions of Ukraine. For the purpose of reorientation of exports from the markets of the Customs union on developed countries we suggested the ways of creating a modern cluster in agrarian regions. By using the experience of Germany we justified the creation of competence networks with covering the mechanical engineering and shipbuilding, aviation and space, agriculture and food industry, medicine and medical tourism. Keywords: cluster, agglomeration, benchmarking, global economy, competitiveness, innovation, leadership, competence networks.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/316497/749
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
14.10.2015_disertacya_kurilyak-ye.yu.pdf4.13 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.