Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5389
Назва: Теоретичне обгрунтування сутності банку
Інші назви: Theoretical background nature of bank
Автори: Рудан, Віталій Ярославович
Rudan, Vitaliy Yaroslavovich
Ключові слова: банк
функція
кредит
гроші
грошовий обіг
посередник
платежі
цінні папери
інформація
bank
function
credit
money
currency
broker
payments
securities information
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Рудан, В. Я. Теоретичне обгрунтування сутності банку [Текст] / Віталій Ярославович Рудан // Наука молода. - 2014. - № 21. - С. 206-220.
Короткий огляд (реферат): В статті проведено теоретичний аналіз підходів до визначення сутності поняття банк, а також його функцій. Здійснено спробу, на основі синтезу підходів дослідження сутності банку вітчизняних та зарубіжних вчених, більш повно визначити економічну природу банку використовуючи еволюційний підхід до розвитку його функцій. Обгрунтовано основні функції комерційного банку та запропоновано власне бачення щодо їх трактування. Метою статті є фундаментальне дослідження сутності банку з позицій еволюційного підходу враховуючи всі аспекти діяльності банку, а також дослідження функцій банку та виокремлення тих із них, які найбільш повно дають змогу визначити роль і місце банку в економіці. У результаті проведеного дослідження вдалось чітко сформулювати поняття банку, під яким автор розуміє фінансове підприємство, яке виступає у ролі універсального грошово- кредитного посередника, що виконує у сукупності чотири основних функції, а саме: посередництво в кредиті, посередництво в платежах, посередництво на ринку цінних паперів та випуск кредитних грошей, а також функції з управління ризиками та обробки інформації і моніторингу клієнтів в межах чинного нормативно-правового поля. Методи дослідження: історичний, емпіричний, синтезу, індукції, дедукції, порівняння, абстракції. Наукова новизна дослідження полягає у використанні еволюційного підходу до трактування сутності комерційного банку, а також у визначенні основних та додаткових функцій банку, які чітко визначають його роль на ринку грошей і капіталів. Практична значущість полягає у можливості використання теоретичних напрацювань автора у процесі викладання навчальних дисциплін «Гроші та кредит» та «Банківські операції», а також у частині формування і удосконалення законодавчих й нормативно правових актів у сфері банківської діяльності. In the article the theoretical analysis of approaches to defining the essence of the concept of the bank and its functions. An attempt was made on the basis of synthesis research approaches essence Bank domestic and foreign scientists better determine the economic nature of the bank using an evolutionary approach to the development of its functions. Substantiated the basic functions of a commercial bank and offered their own vision for their interpretation. The purpose of this article is to study the fundamental nature of the bank from the standpoint of evolutionary approach considering all aspects of the bank and research functions of the bank and to draw some of them, are more fully enable the role and place of the bank in the economy. As a result, the study failed to articulate the concept of the bank, under which the author understands the financial enterprise that acts as a universal monetary intermediary, acting together four main functions, namely: credit intermediation, mediation in payments on the securities intermediary securities and issue credit money and risk management functions and information processing and monitoring of clients within the existing legal framework. Methods: historical, empirical, synthesis, induction, deduction, comparison, abstraction. Scientific novelty of the research is to use an evolutionary approach to the interpretation of the essence of a commercial bank, and to identify the basic and advanced features of the bank, which clearly define its role in the money markets and capital. The practical significance is the ability to use theoretical developments in the author of teaching "Money and Credit" and "Banking Operations", as well as the formation and improvement of legislative and regulatory acts in the field of banking.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5389
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 21

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Рудан В.Я..pdf281.65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.