Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5350
Назва: Стрес-тестування як інструмент оцінки ризику у страхових товариствах
Інші назви: Stress testing as a tool for risk assessment in insurance companies
Автори: Клапків, Любов Михайлівна
Klapkiv, Lyubov Mykhaylivna
Ключові слова: страхова компанія
стрес-тестування
макроекономічні показники
алгоритм
нагляд
управління ризиками
insurance company
stress testing
macroeconomic indicators
algorithm
supervision
risk management
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Клапків, Л. М. Стрес-тестування як інструмент оцінки ризику у страхових товариствах [Текст] / Любов Михайлівна Клапків // Наука молода. - 2014. - № 21. - С. 148-155.
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто сутність стрес-тестування як інструменту, що дозволяє оцінити стійкість страхового товариства стосовно макроекономічних потрясінь. Його розглядається як складову індивідуальної системи корпоративного управління чи елемент механізму державного нагляду. Виокремлено, цілі стрес-тестів з позиції страхових компаній, які частково відрізняються від підходу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Для перших це інструмент управління фінансовими ризиками, а для другої – механізм моніторингу якості контролю ризиків. Водночас, підкреслено що, застосування такої форми аналізу спрямовано на єдиний результат – забезпечення фінансової збалансованості страховика у випадку виникнення негативних сценаріїв розвитку економічного середовища. Метою,для страхових компаній, проведення стрес-тестів, визначено: вдосконалення корпоративного управління; глибше усвідомлення ризиків керівниками та менеджментом, а також розроблення стратегії управління ними; оцінка адекватності страхових резервів і капіталу. Зазначене тестування сприяє кращому усвідомленню причин фінансових небезпек, які виникають в діяльності страховика, їх ідентифікації і виміру, а також встановленню лімітів на ризики, які компанія в стані прийняти. Крім того, такий інструмент є істотним елементом в процесі прийняття оптимального рішення щодо залучення капіталу. Стресовий аналіз актуальний для оцінки адекватності страхових резервів компанії, а також збалансованості активів і пасивів. Відзначається, що стрес-тестуванням можна отримати: перелік факторів–ризиків, які мають значний вплив на фінансовий стан страховика та зв'язок між факторами-ризиками. Побудовано багатофакторну модель згідно обґрунтованого переліку ключових пунктів алгоритму, які складають основу для стрес-тестування з урахуванням сучасних тенденцій, розвитку та стану вітчизняного страхового ринку. Запропоновано варіанти та способи використання результатів стрес-тестування, як в середині страхового товариства, так і акціонерами чи органами пруденційного нагляду. The paper considers the nature of stress testing as a tool .What allows us to estimate the stability of the insurance company in relation to macroeconomic shocks. It is seen as part of an individual system or element of corporate governance mechanism of government oversight. Are pointed out, purpose of stress tests from a position of insurance companies, which are partly different from the approach the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets. For the first is a tool to manage financial risks. For the second - a mechanism for monitoring the quality of risk control. At the same time, emphasized that the use of such forms of analysis aimed at one result - to ensure the financial balance of the insurer in the event of negative scenarios of the economic environment. The purpose for insurance companies, stress tests are as follows: corporate governance; deeper understanding of risk managers and management, and strategy development management; assessment of the adequacy of insurance reserves and capital. The specified testing helps better understanding the causes of the financial dangers that arise in the activities of the insurer, their identification and measurement, as well as setting limits on the risks that the company in a position to take. In addition, this tool is an essential element in making optimal decisions on raising capital. Stressful analysis relevant for assessing the adequacy of insurance reserves and balance of assets and liabilities. It is noted that stress testing is available: a list of factors, risks that have a significant impact on the financial condition of the insurer and the relationship between risk-factors. Constructed multivariate models informed by the list of key points of the algorithm. They form the basis for stress testing based on current trends, development and condition of the domestic insurance market. The variants and methods of using the results of the stress test. Possible use of insurance companies, shareholders or by the prudential supervision.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5350
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 21

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Клапків Л.М..pdf191.1 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.