Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4700
Назва: Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств
Інші назви: Accounting and analysis of forming of property asset of agricultural enterprises
Автори: Железняк, Наталія Володимирівна
Zheleznyak, N. V.
Ключові слова: власний капітал
статутний капітал
основний капітал
оборотний капітал
облік
аналіз
звітність
формування капіталу
кругооборот
структурні зміни
property asset
chartered capital
fixed assets
floating capital
account
analysis
accounting
forming of capital
circulation
structural changes
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Железняк, Наталія Володимирівна. Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія Володимирівна Железняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 193 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Железняк Н. В. Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2013. Дисертацію присвячено дослідженню теорії, організації, методики і практики обліку, аналізу формування, кругообороту та структурних змін власного капіталу сільськогосподарських підприємств. На основі результатів дослідження поглиблено теоретичні основи формування і кругообороту капіталу, за якими запропоновано визначення сутності власного капіталу. Аргументовано необхідність відображення сільськогосподарських угідь у складі власного капіталу підприємств із відображенням в обліку. Запропоновано облікове забезпечення основного і оборотного капіталу, яке здійснюється за кореспонденцією рахунків й відображення у фінансовій звітності. Розроблено методику коригування величини власного капіталу, яка дозволяє дотримуватись концепції збереження капіталу. Обґрунтовано зміни у Плані рахунків бухгалтерського обліку щодо формування і кругообороту власного капіталу, які забезпечують методологічну відповідність відображення таких операцій. Запропоновано доповнити нормативно-правову базу з регулювання обліку капіталу спеціальним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Власний капітал”, яке забезпечить формування інформації стосовно власного капіталу. Обґрунтовано застосування показника норми приросту власного капіталу, який дасть змогу досліджувати ефективність функціонування власного капіталу. 14 Здійснено аналіз формування та кругообороту, структури і динаміки власного капіталу сільськогосподарських підприємств з метою підвищення економічної ефективності його функціонування. Обґрунтовано методику визначення частки прибутку сільськогосподарських підприємств, яку слід спрямувати на збільшення суми власного капіталу. Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, основний капітал, оборотний капітал, облік, аналіз, звітність, формування капіталу, кругооборот, структурні зміни. ANNOTATION Zheleznyak N.V. Accounting and analysis of forming of property asset of agricultural enterprises. – Printed as manuscript. Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after specialty 08.00.09 – a record-keeping, analysis and audit (after the types of economic activity) – Ternopil National Economic University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2013. The dissertation is devoted to the research of theory, organization, methodology and practice of accounting, analysis of forming, circulation and structural changes of property asset of agricultural enterprises. On the basis of results of research theoretical bases of forming and the circulation of capital are deepened and after which it is offered to explain the essence of capital in the system of accounting as a cost of the proper of enterprise of irreversible and circulating assets, including agricultural lands. The necessity of reflection of agricultural lands in composition of the property asset of enterprises with a reflection in an accounting is argued. The registration providing of the fixed and circulating assets, which is carried out after correspondence of accounts and reflection in the financial reporting, is offered. The methodology of correction of size of property asset, which allows to adhere to conception of maintenance and growth of capital, is developed. Changes in Plan of accounts of record-keeping in relation to forming and to circulation of own capital which provide methodological accordance of reflection of such operations are grounded. It is suggested to complement normatively legal base with regulation of accounting of capital by the special positions (by a standard) of record-keeping the “Property asset”, which can 16 provide the formation of information on a property asset. The utilization of index of norm of own capital augmentation which will enable to probe efficiency of functioning of property asset is offered. In the dissertation work the analysis of forming and circulation, structures and dynamics of property asset of agricultural enterprises with the purpose of increase of economic efficiency of its functioning, is carried out. The methodology of determination of share of profits of agricultural enterprises, which it is necessary to point at the increase of sum of property asset, is grounded. Key words: property asset, chartered capital, fixed assets, floating capital, account, analysis, accounting, forming of capital, circulation, structural changes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4700
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація Железняк (1).pdf1.87 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.