Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33695
Назва: Методичні підходи до формування тарифної політики виробництва теплової енергії в умовах мультипаливного режиму
Інші назви: Methodical approaches to the formation of the tariff policy of thermal energy production in the conditions of multi-fuel mode
Автори: Микитюк, Петро Петрович
Федірко, Михайло Миколайович
Mykytyuk, Petro Petrovych
Fedirko, Mykhailo Mykolaiovych
Ключові слова: конкурентний ринок теплової енергії
оператор
незалежний виробник
мультипаливний режим
тарифна політика
competitive energy market
operator
independent producer
multi-fuel regime
tariff policy
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Микитюк, П. П. Методичні підходи до формування тарифної політики виробництва теплової енергії в умовах мультипаливного режиму / Петро Петрович Микитюк, Михайло Миколайович Федірко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 1. – С. 79-86. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В умовах формування суспільства сталого розвитку важливим завданням комунальної теплоенергетики України є забезпечення об’єктів житлово-комунальної, бюджетної, соціальної та комерційної сфер послугами з постачання теплової енергії на рівні європейських стандартів. Проте інституційне та організаційно-економічне середовище, що склалося в комунальній теплоенергетиці, не дозволяють вирішити це питання в повному обсязі. Актуальність проблеми загострюється в контексті інтеграційних намірів України, яка у своїх законодавчих ініціативах декларує вибір європейської моделі функціонування енергетичних ринків, а також своє прагнення до інтеграції в європейський енергетичний простір, що вимагає розбудови ринкових відносин у сферах, де діє режим природної монополії. Формування ринкових відносин на ринку комунальної теплоенергетики означає розбудову конкурентного середовища та появу незалежних виробників теплової енергії, які використовують різні види палива. Собівартість виробництва теплової енергії залежить від виду палива, тобто на ринку існує мультипаливний режим її виробництва. З цієї причини випливає проблема формування тарифної політики, яка відображала б економічні відносини, які складаються на ринку. Мета. Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування тарифної політики виробництва теплової енергії в Україні в умовах мультипаливного режиму. Результати дослідження. Шляхом систематизації та узагальнення міжнародного досвіду функціонування конкурентних ринків теплової енергії в розвинених країнах визначено базові моделі їх функціонування. У цьому контексті визначено базову модель функціонування конкурентного ринку теплової енергії, яка є прийнятною для українських реалій. Визначено, що прийнятною моделлю для розбудови конкурентного середовища на ринку теплової енергії є модель «Єдиний покупець», яка є компромісною в сучасних українських економічних реаліях. Ця модель дає помірне зниження середньозваженого тарифу для кінцевого споживача, стимулює оператора до підвищення ефективності власного виробництва, а також сприяє забезпеченню справедливої конкуренції між оператором та незалежним виробником. Introduction. In the conditions of formation a society of sustainable development the important task of the communal heat power engineering of Ukraine is to provide housing and communal, budget, social, and commercial spheres with the services on the supply of thermal energy at the level of European standards. However, the institutional, organizational and economic environment that has developed in municipal heat and power engineering does not allow solving this issue in its entirety. The urgency of the problem is exacerbated in the context of the integration intentions of Ukraine. Ukraine in its legislative initiatives declares the choice of a European model for the functioning of energy markets, as well as its desire to integrate into the European energy space, which requires the development of market relations in areas where the regime of natural monopoly operates. Formation of market relations in the municipal heat energy market means the development of a competitive environment and the emergence of independent heat energy producers using different types of fuels. The cost of producing heat depends on the type of fuel, that is, the market has a multi-fuel mode of its production. For this reason, the problem of tariff policy formation, which would reflect the economic relations that are emerging in the market, arises. Purpose. The article aims to substantiate and develop practical recommendations for the formation of the tariff policy of thermal energy production in Ukraine in the conditions of multi-fuel mode. Results. The basic models of the functioning have been determined with the help of systematization and generalization of international experience of functioning of competitive markets of thermal energy in developed countries. In this context, the basic model of functioning of the competitive heat energy market has been determined. This model is defined as an acceptable one for Ukrainian realities. It is determined that an acceptable model for developing a competitive environment in the heat energy market is the "Single Buyer" model, which is a compromise in modern Ukrainian economic realities. This model gives a moderate reduction in the average weighted tariff for the end user, stimulates the operator to increase the efficiency of its own production, and fosters fair competition between the operator and the independent producer.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33695
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2018 рік. Том 28. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
11.pdf715.03 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.