Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32025
Назва: Теоретико – методологічні підходи до трактування категорії «організаційно-економічний механізм розвитку аграрного сектора економіки»
Інші назви: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE TRACKING OF THE CATEGORY “ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY”
Автори: Пуцентейло, Петро Романович
Костецький, Ярослав Іванович
Ключові слова: аграрний сектор, механізм, економічний механізм, організаційний механізм, організаційно-економічний механізм, суб’єкти господарювання
agrarian sector, mechanism, economic mechanism, organizational mechanism, organizational and economic mechanism, subjects of management
Дата публікації: 29-вер-2017
Видавництво: Сталий розвиток економіки
Бібліографічний опис: Пуцентейло, П. Р., Костецький, Я.І. Теоретико – методологічні підходи до трактування категорії «організаційно-економічний механізм розвитку аграрного сектора економіки». Сталий розвиток економіки. 2017. № 3 (36). С. 5–15.
Серія/номер: ;3 (36)
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано, що аграрний сектор, як складова частина національної економіки, розвивається під дією об’єктивних законів ринку. Виявлено, що у процесі сільськогосподарського виробництва між суб’єктами господарювання встановлюються певні економічні відносини, що за своєю суттю є сукупністю різних елементів ринкової економіки. Розглянуто визначення поняття «механізм», «організаційно-економічний механізм», вивчено використання цих понять в економічній науці. Встановлено, що організаційно-економічний механізм у структурі господарського механізму аграрного сектору в дослідженнях різних авторів доцільно структурувати, як: форма організаційно-економічних відносин; система форм, методів, важелів, інструментів впливу на економіку в межах чинного правового поля; система організації суспільного виробництва з властивими їй функціями; елемент системи вищого рівня; керуюча підсистема економіки; сукупність форм і методів господарювання. Проведений аналіз понятійного апарату дав змогу виявити варіативність підходів у науковій літературі до визначення категорії «організаційно-економічний механізм аграрного сектору». Вирішення цієї проблеми щодо організаційно-економічного механізму аграрного сектору має корелювати у співвіднесенні його з внутрішньою структурою організаційно-економічних відносин, що формують його об’єктивну основу. Обґрунтовано, що їх складність дає змогу виділити вже в межах організаційно-економічного механізму дві складові – організаційну та економічну – й уявити організаційно-економічний механізм у вигляді блокової моделі, що містить два відносно самостійних блоки (механізм нижчого рівня) – організаційний і економічний, а також інструменти реалізації заходів, які належать до макро-, мезо- та макрорівнів. Отримані результати дослідження сприяють забезпеченню наукового узагальнення виробничо-господарської діяльності. It is substantiated that the agrarian sector, as an integral part of the national economy, develops under the influence of objective market laws. It is revealed that certain economic relations established between economic entities in the process of agricultural production, which in essence is a set of different elements of a market economy. The definition of the concept of “mechanism”, “organizational and economic mechanism” is considered, the use of these concepts in economic science has been studied. It is established that the organizational and economic mechanism in the structure of the economic mechanism of the agrarian sector in the research of different authors should be structured as: the form of organizational and economic relations; system of forms, methods, levers, instruments of influence on the economy within the current legal field; a system of organization of social production with its inherent functions; element of the system of the highest level; control subsystem of economy; set of forms and methods of management. The analysis of the conceptual apparatus made it possible to identify the variability of approaches in the scientific literature to the definition of the category “organizational and economic mechanism of the agrarian sector”. The solution of this problem regarding the organizational and economic mechanism of the agrarian sector should be correlated in its correlation with the internal structure of organizational and economic relations, forming its objective basis. It is substantiated that their complexity makes it possible to allocate two components organizational and economic within organizational and economic mechanism, and present the organizational and economic mechanism in the form of a block model containing two relatively independent units (the mechanism of the lower level) – organizational and economic, and as well as tools for implementing measures that belong to the macro-, meso- and macro levels. The obtained results of the research contribute to the scientific generalization of production and economic activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32025
ISSN: 2308-1988
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
СРЕ_3_2017_Пуцентейло-Костецький.pdf799.32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.