Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3066
Назва: Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи
Інші назви: Psychological expert examination of innovative activity of pedagogical school team
Автори: Ребуха, Лілія Зіновіївна
Rebukha, Liliya Zinoviivna
Ключові слова: психологічна експертиза
психолого-педагогічний експеримент
модульно-розвивальна система навчання
інноваційна освітня діяльність
експериментальна школа
psychological expert examination
psycho-pedagogical experiment
module-developing system of studying
innovative educational activity
experimental school
Дата публікації: 2006
Бібліографічний опис: Ребуха, Лілія Зіновіївна. Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2006. - 299 с.
Короткий огляд (реферат): Анотація Ребуха Л.З. Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – „Педагогічна та вікова психологія”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2006. Дисертаційна робота присвячена вивченню проблеми змісту психологічної експертизи інноваційної діяльності новаторських педагогічних колективів України. Розглянуто основні напрямки дослідження відповідно до моделі психологічної експертизи, що складається з експертної оцінки розвитку психолого-педагогічного експерименту, професійної інноваційної діяльності колективу експериментальної школи, програмово-методичних засобів та модульно-розвивальних занять. Уточнено та конкретизовано обсяг поняття „психологічна експертиза”, відстежено зв’язки цього типу експертизи з тео¬рією, технологією і практикою довготривалого експериментування, вдосконале¬но її концепцію як складну науково-професійну роботу у сфері сучасної психо¬логії. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено структурно-функціональну та оргтехнологічну моделі соціокультурного змісту психологічної експертизи модульно-розвивальної системи навчання в експе¬риментальних освітніх закладах. За результатами теоретичного та емпіричного вивчення виокремлено параметри і критерії психосоціального зростання особистості вчителя і учня, що підтвердили наявність позитивних зрушень під впливом інноваційних умов розвивальної освітньої взаємодії. Ключові слова: психологічна експертиза, психолого-педагогічний експеримент, модульно-розвивальна система навчання, інноваційна освітня діяльність, експериментальна школа. Rebukha L.Z. Psychological expert examination of innovative activity of pedagogical school team. – Manuscript. The dissertation is presented for obtaining a scientific degree of psychological sciences candidate with specialism 19.00.07 – “Pedagogical and Age Psychology”. – National Academy of State Frontier Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. – Khmelnytskyi, 2006. The given dissertation work is aimed at studying the problems of contents of psychological expert examination of innovative activity of innovatory pedagogical teams of Ukraine. There have been considered the basic research trends in accordance with the model of psychological expert examination that includes expert evaluation of the development of psycho-pedagogical experiment, innovative professional activity of the experimental school team, programme-methodical means and module-developing classes. The concept of “psychological expert examination” has been clarified and concrete expression has been given to it; some links of this type of expert examination with the theory, technology and practice of long-term experimenting have been indicated; the concept as complicated scientific and professional work in modern psychology sphere has been improved. Structural-functional and org-technological models of socio-cultural contents of expert examination of module-developing system of studying at experimental educational institutions have been worked out, proved theoretically and checked up experimentally. According to the results of theoretical and empirical examination there have been defined some parameters and criteria of psycho-social growing of a teacher and student personality, that prove positive changes under the influence of innovative conditions of developing educational interactions. Key words: psychological expert examination, psycho-pedagogical experiment, module-developing system of studying, innovative educational activity, experimental school.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3066
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ребуха дис.pdf13.23 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.