Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28910
Назва: Аналітичний інструментарій інтегрованої звітності у системі діагностики підприємства
Інші назви: Analytical integrated instrumentation in the diagnostic system of the enterprise
Автори: Куцик, Петро
Kutsyk, Petro
Ключові слова: інтегрована звітність
підприємство
дискримінантний аналіз
фінансова звітність
дискримінантна функція
integrated reporting
enterprise
discriminant analysis
financial reporting
discriminatory function
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Куцик, П. Аналітичний інструментарій інтегрованої звітності у системі діагностики підприємства [Текст] / Петро Куцик // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2017. - Вип. 3-4. – С. 130-138.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У сучасних економічних умовах подання звітності розглядається як процес формального дотримання вимог законодавства. Більшість корпорацій не надають додаткову звітність і це позитивно не впливає на результати їхньої діяльність та відрізняє їх від корпорацій, що надають таку звітність. Тому порівняння результатів діяльності досліджуваних підприємств зумовлює актуальність даного дослідження. Методи. У процесі дослідження використовувались методи математико-статистичного аналізу показників інтегрованої та (або) фінансової і нефінансової звітності, серед яких основне місце посідають методи дискримінантного аналізу. Результати. Дослідженням здійснено порівняння результатів фінансової діяльності корпорацій, що надають додаткову звітність або інтегровану, та тих, що не надають її. Здійснено порівняння середніх значень основних показників діяльності досліджуваних підприємств на основі критерію Стьюдента. Перспективи. В результаті проведеного дослідження виявлено, що з метою побудови моделі класифікації даних корпорацій за ознакою наявності інтегрованої (чи додаткової) звітності потрібно застосовувати саме дискримінантний аналіз, який полягає в знаходженні для кожної групи класифікації значень дискримінантної функції, що дозволяє визначити фінансовий стан підприємства, скориставшись значеннями найінформативніших показників його діяльності, що об’єднуються в інтегральний критерій. Розробка єдиної моделі інтегрованої звітності підприємств з урахуванням національних особливостей, оскільки вона надає комплексний огляд стратегії, системи управління, ризиків впливу на генерування вартості та зростання потенціалу стійкого розвитку компанії. Introduction. In today's economic environment, reporting is considered as a process of formal compliance with the requirements of the law. Most corporations do not provide additional reporting and this negatively affects the results of their activities and significantly distinguishes them from corporations that provide such reporting. Therefore, comparing the research results of the enterprises in the article leads to the relevance of this study. Methods. In the process of research, methods of mathematical and statistical analysis of the indicators of integrated and (or) financial reporting, among which the main place occupy the methods of discriminatory analysis. Results. The article compares the results of financial reporting by corporations that provide additional reporting and those that do not provide it. Comparison of the average values of the main indicators of activity of the investigated enterprises on the basis of Student's criterion is compared. As a result of the study, it was found that in order to construct a model for the classification of these corporations on the basis of the availability of integrated reporting, it is necessary to apply a discriminant analysis, which is to find for each group the classification of the values of a discriminant function, which allows you to determine the financial condition of the enterprise, using the values of the most informative indicators of its activities , which are combined into an integral criterion. Discussion. Developing a single model for integrated enterprise reporting taking into account national characteristics, as it provides a comprehensive overview of strategy, management system, risk exposure to cost generation and growth potential of sustainable development of the company.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28910
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2017 рік Випуск 3-4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Куцик.pdf274.22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.