Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28474
Назва: Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми)
Інші назви: Innovative System of Module-Developing Education (generalization of the results of scientific program)
Автори: Фурман, Анатолій В.
Шляхова, Зоя
Furman, Anatoliy V.
Shlyakhova, Zoya
Ключові слова: фундаментальний соціально-психологічний експеримент
“Школа демократії”
система модульно-розвивального навчання А.В. Фурмана
соціально -культурно-психологічний простір експериментальної школи
паритетна освітня взаємодія
психомистецькі технології навчання
проблемно-модульна програма
навчальний модуль
модульно-розвивальний освітній цикл
граф-схема навчального курсу
освітній сценарій
модульно-розвивальний підручник
освітня програма самореалізації особистості
учитель як психолог-дослідник
моніторинг
експертиза
особистісна адаптованість
інноваційна освітня діяльність
fundamental social-psychological experiment,
“School of Democracy”
system of module-developing education of A.V. Furman
social-cultural-psychological space of experimental school
equal education interaction
psycho-artistic technology of education
problem-module curriculum
education module
module-developing education cycle
graph-schemes of education courses
education scenario
module-developing text-book
education program of self-realization of a personality
teacher as a psychologist-investigator
monitoring
expertise
personal adaptability
innovative education activity
Дата публікації: 2012
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. В. Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми) [Текст] / Анатолій В. Фурман, Зоя Шляхова // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 167-177.
Короткий огляд (реферат): Аналітично висвітлюються результати 13-річного проведення науковцями і практиками фундаментального соціально-психологічного експерименту з упровадження інноваційної системи модульно-роз-вивального навчання в одній із загальноосвітніх шкіл м. Куп’янська Харківської області у її центральній ланці упредметнення - у психомистецькій організації паритетної освітньої взаємодії учасників навчального процесу. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови і чинники, психодіагностичні методики і ситуації, оргтехнологічні інваріанти і психодидактичні моделі, програмово-методичні засоби та інноваційні інструменти уможливлення модульно-розвивального освітнього циклу в наступності його пізнавально-інформаційного, нормативно-регуляційного, ціннісно-рефлексивного і духовно-креативного періодів. Детально описуються здобутки соціально-психологічної служби школи, особливості виконання педагогічним колективом програми дистанційної перепідготовки вчителя як психолога-дослідника. Подаються кількісні та якісні результати моніторингу системних експериментальних змін у життєдіяльності загальноосвітнього закладу та динаміки розвитку інтелектуальної, особистішої і психодуховної сфер учнів, а також фіксуються найбільш значущі продукти творчості освітян-новаторів. У підсумку чинний експеримент визнано не лише успішно здійсненим, а й переведено школу в режим науково забезпеченої та професійно здійснюваної інноваційної освітньої діяльності. The article highlights the results of the 13-years fundamental social-psychological experiment on implementation of the innovative system of module-developing education at the school of Kupiansk in its core link – in the psycho-artistic organization of equal educational interaction of the participants of educational process. The psychology- pedagogical conditions and factors, psycho-diagnostical methods and situations, organization-technological invariants and psycho-didactics models, program-methodical means and innovative instruments of enabling the module- developing education cycle in continuity of its cognitive- information, normative-regulative, valuable-reflective and spiritual-creative stages, have been considered. The achie- vements of the social-psychological school service, the fea- tures of carrying out by the pedagogical collective the curricu- lum of the distance retraining a teacher as a psychologist- investigator have been revealed. The qualitative and quan- titative results of monitoring of the system experimental changes in the activity of secondary school and the dyna- mics of the development of intellectual, personal and psycho-spiritual spheres of pupils have been presented; the significant results of creative work of educators-innovators have been documented. Finally, the experiment has been acknowledged not only as a successfully completed, but implemented into school regime as a scientifically grounded and professional innovative education activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28474
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2012, № 4 (50)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман.pdf568.37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.