Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28425
Назва: Теоретико-психологічний аналіз змісту категорійного поняття "гра"
Інші назви: Theoretical-psychological analysis of the content of the categorical concept “game”
Автори: Хайрулін, Олег
Khayrulin, Oleh
Ключові слова: людина
гра
суб’єкт життєдіяльності
невизначеність
світ VUCA
теорія вчинку
особистість
гра як учинення
циклічно-вчинковий підхід
СМД-методологія
організаційно-діяльнісна гра
ігрове моделювання
учбова діяльність
освітня діяльність
ед'ютейнмент
human
game
subject of life activity
uncertainty
world of VUCA
theory of the deed
personality
game as an action
cyclical-behavioral approach
STA-methodology
organizational-activity game
game modeling
studying activity
educational activity
edutainment
Дата публікації: 2017
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Хайрулін, О. Теоретико-психологічний аналіз змісту категорійного поняття "гра" [Текст] / Олег Хайрулін // Психологія і суспільство. - 2017. - № 3. - С. 32-50.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена проблемі визначення теоретико-методологічних підстав дослідження ігр ового моделювання як способу життєдіяльності людини в умовах соціальної та особистішої невизначеності. Наведено результати семантико-психологічного аналізу поняттєвого поля “гра”. Запропоновано узагальнення специфічних ознак феномену гри, що є характерними для всіх його форм. Здійснено пошук міждисциплінарних змістовних перетинань, що мають психологічне -теоретичне і прикладне - значення для осмислення гри як основного виду діяльності суб’єкта у ситуаціях безперервної невизначеності. Окреслено програмно-дослідний контур узмістовлення цього онтофеноменаль-ного утворення як провідного виду миследіяння особистості. Запропоновано методологічну платформу розробки та обґрунтування гри у названому контексті упредметнення, яка охоплює теорію вчинку В.А. Ро-менця, концепцію професійного методологування і циклічно-вчинковий підхід А.В. Фурмана, СМД-ме-тодологію Г.П. Щедровицького, психологічні теорії учбової діяльності В.В. Давидова та освітньої діяльності А.В. Фурмана. The article is devoted to the problem of determination the theoretical-methodological grounds of research of game modeling as a way of human activity in conditions of social and personal uncertainty. The results of semantic-psychological analysis of the concept field “game” are presented. A generalization of the specific features of the phenomenon of the game, which is characteristic of all its forms, is proposed. The search for interdisciplinary content crossings which has psychological - theoretical and applied -significance for comprehension the game as the main type of activity of the subject in situations of continuous uncertainty is carried out. Program-research contour of giving the content meaning of this ontophenomenal formation as a leading kind of think activity of the personality is outlined. The methodological platform for the development and substantiation of the game in the given context which encompasses the theory of the deed of V. A. Romenets, the concept of professional methodologization and the cyclic-behavioral approach of A. V. Furman, STA-metho-dology (system think activity methodology) of H. P. Sh-chedrovitsky, psychological theories of educational activity ofV. V. Davydov and educational activity of A. V. Furman is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28425
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2017. - № 3 (69)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Хайрулін.pdf509.14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.