Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2489
Назва: Роль неформальних організацій у розвитку формальних організаційних груп
Інші назви: Role of informal organizations in the development of formal organizational group
Автори: Романуха, Олександр Миколайович
Romanukha, Oleksandr Mykolayovych
Ключові слова: організація управління
теорія організації
культура
структура
теорія
формальна група
organization of management
organization theory
culture
structure
theory
formal group
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Романуха, О. М. Роль неформальних організацій у розвитку формальних організаційних груп [Текст] / Олександр Миколайович Романуха // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 169-174. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Дослідження структури організації - один із важливих напрямків розвитку сучасного менеджменту. Особливо якщо це стосується функціонування та впливу неформальних організаційних груп. Їх вивчення допоможе краще зрозуміти фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства, оптимізувати структуру організації, запобігти прояву її негативних факторів тощо. Мета. Мета роботи – вивчити вплив та роль неформальних організацій, груп, що виникають у колективі під час робочих відносин, на роботу та рівень ефективності структурних елементів організації, підприємства. Метод (методологія). Методологія дослідження базується на принципах методологічного плюралізму, діалектики, міждисциплінарного підходу. Конкретною основою методології менеджменту виступає теорія організацій, загальним методом проведення дослідження є моделювання. Результати. У ході дослідження було доведено, що суспільний прогрес мав вплив на еволюцію підходів теорії організації, зміщуючи їх до гуманізму, ідей соціального індивіда. Зважаючи на це, характер відносин неформальних та формальних організацій варто розглядати з позиції взаємозв’язку: формальна організація дає життя у своїй формі неформальній, а та модернізує формальну, не даючи їй зникнути. Позитивних прикладів неформальних організацій чимало: профспілки, корпоративна культура тощо. Вони допомагають тримати в нормальному стані психологічну ситуацію в колективі, виступають стримувальними факторами у питаннях відтоку кадрів. Поряд з цим саме неформальна організація може призвести до порушення роботи компанії та її закриття. На нашу думку, така двояка характеристика неформальної організації потребує більш чіткої класифікації. Спираючись на метод аналогії, доцільно застосувати кількарівневу класифікацію організаційних структур: робоча (формальна); допоміжна (неофіційна – позитивна); протестуюча (неофіційна – негативна). Такий підхід допоможе поглянути на неформальну організацію як на необхідну структурну частину формальної організації, розмежує позитивні та негативні аспекти її існування та сприятиме більш повному вивченню цього явища. Introduction. Investigation of the structure of the organization is one of the most important areas of modern management. Especially if it concernes the functioning and impact of informal organizational groups. The study of these groups will help understand the factors which affect the enterprise activity, optimize the structure of the organization, prevent the manifestation of negative factors etc. Purpose. The article aims to study the impact and role of informal organizations, groups, which can come up in any staff and the efficiency of structural elements of the company. The method (methodology). Research methodology is based on the principles of methodological pluralism, dialectics, interdisciplinary approach. The theory of organizations is the basis for the methodology of management. Modeling is a common method of research. Results. The study proves that social progress has had an impact on the evolution theory approach of shifting them to humanism, ideas of social individual. Therefore, the relationship of formal and informal organizations should be considered from the perspective of the relationship: formal organization gives life to an informal one. The latter upgrades the formal one without letting it disappear. There are a lot of positive examples of informal organizations, such as trade unions, corporate culture and more. They help to keep a situation in the team in good psychological condition, become the restraining factors in terms of outflow rate. Along with this the informal organization may affect the company and its closure. In our opinion, this dual characteristic of informal organization requires a clear classification. On the basis of the method of analogy, the following several tiered classification of organizational structures should be used: working one (formal); auxiliary one (unofficial - positive); protesting one (unofficial - negative). This approach will help to look at informal organization as at the required structural part of the formal organization, to differentiate positive and negative aspects of its existence and to contribute to a more complete study of this phenomenon.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2489
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
25.pdf628.04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.