Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16514
Назва: Удосконалення обліку капіталу підприємства в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління
Інші назви: Improvement of enterprise capital accounting in integrated information and analytical management system
Автори: Кащена, Наталія
Чміль, Ганна
Kaschena, Natalia
Chmil, Hanna
Ключові слова: капітал
облік
інформаційні системи
управління
capital
accounting
information systems
management
Дата публікації: 2015
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Кащена, Н. Удосконалення обліку капіталу підприємства в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління [Текст] / Наталія Кащена, Ганна Чміль // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 4. - С. 87-96.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та поява нових напрямів використання комп’ютерних ресурсів актуалізують дослідження існуючих інформаційних систем обліку і аналізу задля покращення процесу обробки інформації та оперативного прийняття управлінських рішень щодо капіталу торговельного підприємства. Метою дослідження є удосконалення обліку капіталу в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління підприємства роздрібної торгівлі. Її реалізація потребує з’ясування особливостей та засобів побудови даної системи, розробку пропозицій з удосконалення організаційних та методичних положень щодо облікового відображення операцій з формування і використання капіталу підприємства. Методи. Дослідження здійснювалось на підставі аналізу сучасних інформаційних систем, що використовуються торговельними підприємствами м. Харкова та Харківської області для відображення обліково-аналітичних процесів та формування інформаційної бази даних для управління. При цьому використовувались методи теоретичного узагальнення і порівняння, логічного аналізу та синтезу, системного підходу, моделювання, групування, абстрактно-логічний та графічний методи. Результати. Обґрунтована доцільність та технологія створення інтегрованої інформаційно- аналітичної системи управління торговельного підприємства, яка на засадах ефективного функціонування взаємопов’язаних підсистем обліку, аналізу та контролю здатна забезпечити якісну інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень, зокрема щодо капіталу підприємства. Розроблена організаційна модель обліку капіталу і руху інформаційних потоків в межах даної системи. Перспективи. Подальші наукові дослідження за цим напрямом потребують розробки або удосконалення існуючого програмного забезпечення обліку, аналізу і контролю відповідно до потреб формування релевантної обліково-аналітичної інформації для обґрунтування тактичних і стратегічних рішень щодо капіталу підприємства торгівлі. Introduction, Purpose. The rapid development of information technology and the introduction of new ways of computer resources actualize research of existing information systems of accounting and analysis to improve information processing and operational management decision-making regarding the capital of commercial enterprise. The study aims to improve the accounting capital in an integrated information and analytical management system of retail enterprise. Its implementation requires clarification of features and methods for building the system, development of proposals to improve organizational and methodological provisions for your accounting display operations on formation and use of enterprise capital. Methods. The study was carried out on the basis of analysis of modern information systems that are used to reflect accounting and analytical processes and formation of the information database for management by commercial enterprises in the city of Kharkiv and Kharkiv region. Methods of theoretical generalization and comparison, logical analysis and synthesis, systematic approach, modeling, clustering, abstract logical and graphical methods are used. Results. Reasonable expediency and technology of creation of an integrated information and analytical management system of retail enterprise that are based on the effective functioning of interrelated subsystems of accounting, analysis and control can provide quality information support management decision-making, including enterprise capital. An organizational model of capital accounting and information flows movement within this system is developed. Perspectives. Further scientific research in this area requires development or improvement of the existing software accounting, analysis and control in accordance with the formation requirements of the relevant accounting and analytical information to justify the tactical and strategic decisions on the trade enterprise capital.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16514
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2015 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кащена Н..pdf855.15 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.