Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16506
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЛобода, Наталія-
dc.contributor.authorLoboda, Nataly-
dc.date.accessioned2017-03-14T09:05:17Z-
dc.date.available2017-03-14T09:05:17Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЛобода, Н. Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи [Текст] / Наталія Лобода // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 4. - С. 78-86.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16506-
dc.description.abstractАктуальність. Фінансові інвестиції на сьогоднішній день відіграють надзвичайно важливу роль в економічній системі розвинених країн світу, що зумовлює необхідність забезпечення ефективного управління інвестиційними процесами. Основою такого управління на рівні підприємства є своєчасна та достовірна інформація щодо фінансових інвестицій, яка формується в системі бухгалтерського обліку. Мета дослідження - поглиблення (спираючись на теоретичні дослідження в цій галузі) розуміння економічної сутності інвестицій, розгляд зарубіжного досвіду обліку фінансових інвестицій та напрямків удосконалення обліку фінансових інвестицій в Україні. Виходячи з мети дослідження, визначені наступні завдання: на основі критичного вивчення теорій зарубіжних і вітчизняних дослідників узагальнити й розкрити науково-теоретичні основи сутності інвестицій; порівняння методики обліку фінансових інвестицій у вітчизняній та зарубіжній практиці, розробка пропозицій щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій. Методи. У статті застосовано історичний та системний підходи, методи дедукції й індукції, аналізу та синтезу, класифікації, порівняння та узагальнення. Результати. У статті досліджено та проведено аналіз зарубіжної та української облікової практики відображення фінансових інвестицій. Уточнено сутність інвестицій для організації бухгалтерського обліку. На основі результатів дослідження розроблено рекомендації і пропозиції, спрямовані на удосконалення обліку фінансових інвестицій в умовах ринкової економіки. Перспективи. Зазначені рекомендації та шляхи удосконалення призведуть до найбільш повного висвітлення в обліку інвестиційних процесів на підприємстві, одержання достовірної інформації про інвестиційні доходи і витрати, чіткого розмежування результатів кожного виду діяльності підприємства. Introduction, Purpose. Financial investments today play an important role in the economic system of the developed world, which leads to the need to ensure effective management of the investment process. The basis for such management at the enterprise level is timely and reliable information on financial investments, which formed in the accounting system. The aim - to deepen (based on theoretical studies in this field) understanding of the economic substance of investment consideration international experience of financial investment accounting and accounting areas of improvement of investments in Ukraine. For the purpose of the study, the following tasks were necessary to have been solved: based on the critical study of the theories of foreign and local researchers to summarize and reveal the scientific and theoretical basis of the nature of investments; comparison methods of accounting of financial investments in domestic and foreign practice, development of proposals on improvement of financial investments. Methods. The paper used historical and systematic approaches, methods of deduction and induction, analysis and synthesis, classification, comparison and synthesis. Results. The article studies and analyzes of foreign and Ukrainian accounting practices reflect financial investments, the essence of investment for accounting. Based on the research results, recommendations and proposals have been outworked aimed at improving the accounting of investments in a market economy. Discussion. These recommendations and ways of improvement will lead to the most complete coverage of investment accounting processes in the enterprise, obtaining accurate information about investment income and expenses, a clear distinction results of each activity companies.uk_UA
dc.publisherТернопільuk_UA
dc.subjectкапітальні інвестиціїuk_UA
dc.subjectфінансові інвестиціїuk_UA
dc.subjectінвестиційна діяльністьuk_UA
dc.subjectінвестиційні ресурсиuk_UA
dc.subjectоблікuk_UA
dc.subjectаналізuk_UA
dc.subjectінвестиційна привабливістьuk_UA
dc.subjectефективність інвестиційuk_UA
dc.subjectМіжнародні стандарти фінансової звітностіuk_UA
dc.subjectcapital investmentuk_UA
dc.subjectfinancial investmentuk_UA
dc.subjectinvestmentuk_UA
dc.subjectinvestment resourcesuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectanalysisuk_UA
dc.subjectinvestment attractivenessuk_UA
dc.subjectefficiency investmentsuk_UA
dc.subjectInternational Financial Reporting Standardsuk_UA
dc.titleОблікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективиuk_UA
dc.title.alternativeAccount conception produce of financial investments as a result of phenomenology reduction processes: foreign experience and home eurointegration perspectivesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2015 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Лобода Н..pdf142.16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.