Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1497
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorРонська, Ольга Григорівна-
dc.contributor.authorRonska, Olga Grygorivna-
dc.date.accessioned2016-04-11T09:11:19Z-
dc.date.available2016-04-11T09:11:19Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationРонська, Ольга Григорівна. Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ольга Григорівна Ронська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 226 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1497-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ Ронська О. Г. Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2015. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і методичних положень обліку та аналізу витрат на охорону праці і техніку безпеки на вугледобувних підприємствах та розробці практичних рекомендацій з їхнього покращення. Вдосконалено класифікацію витрат на охорону праці та техніку безпеки, що дасть змогу вирішити проблеми їхньої ідентифікації. Досліджено та обґрунтовано економічну сутність витрат на охорону праці. Уточнено концептуальну основу з планування, обліку й аналізу працеохоронної діяльності, яка дає комплексне уявлення про витрати на охорону праці та техніку безпеки на вугледобувних підприємствах, для яких характерні небезпечні природно-геологічні умови праці. Вдосконалено аналітичний і синтетичний облік витрат на охорону праці й техніку безпеки. Запропоновано схему отримання інформації про витрати на охорону праці в системі управлінського обліку з метою їхнього аналізу та оцінки ефективного управління ними. Вдосконалено порядок організації обліку працеохоронних витрат. Розроблено форми звітності для менеджменту вищого ієрархічного рівня про витрати на охорону праці, які забезпечуватимуть інформацією щодо вартісної оцінки працеохоронних заходів, динаміки та ефективності життєзабезпечення персоналу шахт. Запропоновано методику з планування, обліку й аналізу працеохоронної діяльності, яка дає змогу узагальнити витрати, визначити їх зв'язок з потребами вугледобувних підприємств і прогнозувати обсяг фінансування на перспективу. Вдосконалено методичні засади аналізу витрат охорони праці на вугледобувних підприємствах Ключові слова: облік, аналіз, охорона праці, техніка безпеки, працеохоронні витрати, вугледобувні підприємства. ANNOTATION Ronska О. H. Accounting and cost analysis for safety at work and prevention of accidents of personnel at the enterprise. - The manuscript. Thesis for receiving the degree of candidate of economic sciences, speciality 08.00.09 - accounting, analysis and audit (by kinds of economic activity). - Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2015. The thesis is devoted to the improvement of theoretical principles and methods of accountingand and cost analysis for safety at work and prevention of accidents at the coal mining enterprises and the development of practical recommendations for their improvement. The economic essence of labour safety's expenses is investigated and substantiated. We have refined conceptual framework for planning , accounting and analysis of labour protection activity that gives a comprehensive picture of labour safety's expenses at the coal mining enterprises for which this problem is the relevant because of dangerous nature-geological working conditions. Improved analytical and synthetic accounting of labour safety and accident prevention's expenses and at the coal mining enterprises due to offering alteration in working chart of accounts. Brought forward the scheme of obtaining information about labour safety's expenses in the management accounting system for the purpose of analysis and estimation of efficient management ,developed the order of organizing labour protection's accounting, reporting forms for the management of higher hierarchical level of labour safety's expenses, which will provide information about carrying value of labour protection measures, dynamics and efficiency of life support of personnel at the mines. We have offered the methodology of planning, accounting and analysis of labour protection that enables to generalize expenses, determine their relationship to the needs of coal mines enterprise and predict future funding. Improved classification of labour safety's expenses by grouping according to criteria that enable to solve the problem of identifying labour protection's expenses. Methodology of analysis of labour safety's expenses at coal mining enterprises is depicted. Key words: accounting, analysis, safety at work, prevention of accidents, labour safety's expenses, coal mining enterprises.uk_UA
dc.subjectоблікuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectаналізuk_UA
dc.subjectanalysisuk_UA
dc.subjectохорона праціuk_UA
dc.subjectsafety at workuk_UA
dc.subjectтехніка безпекиuk_UA
dc.subjectprevention of accidentsuk_UA
dc.subjectпрацеохоронні витратиuk_UA
dc.subjectlabour safety's expensesuk_UA
dc.subjectвугледобувні підприємстваuk_UA
dc.subjectcoal mining enterprisesuk_UA
dc.titleОблік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємствuk_UA
dc.title.alternativeAccounting and cost analysis for safety at work and prevention of accidents of personnel at the enterpriseuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
дисертація.PDF1.54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.