Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12324
Назва: Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ
Інші назви: Principles of Psychological Design the Content and Structure of Training-Book Complexes for Students of Higher Educational Establishment
Автори: Гірняк, Галина
Гірняк, Андрій
Girniak, Halyna
Girniak, Andriy
Ключові слова: науковий принцип
психологічне проектування
модульно-розвивальний освітній цикл
змістовий модуль
НКК
текст
психодидактичний інструмент
читацька діяльність
студент як суб’єкт освітньої діяльності
пізнавально-комунікативний процес
саморозвиток
scientific principle
psychological design
modular - developing the education cycle
informative module
TBC
text
psychological and didactic tool
reader activity
the student as the subject of educational activities
cognitive - communication process
self-development
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Гірняк, Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] / Галина Гірняк, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2014. - № 1. - С. 91-106.
Короткий огляд (реферат): У роботі досліджена проблема психологічного проектування змісту і структури НКК, а відтак висвітлені актуальні питання психологічної детермінації читацької діяльності студентів як складного поліаспектного пізнавально-комунікативного процесу та провідного каналу соціокультурного (у тому числі професійного) й психодуховного саморозвитку осіб юнацького віку. Встановлено, що задля повноцінного зреалізування інноваційного оргциклу автору НКК потрібно проектувати зміст і структуру на кожному з дев’яти його етапів відповідно до вимог таких психодидактичних принципів: експресивності, сугестивності, образності, сюжетності, актуалізації життєвого досвіду читачів (чуттєво-естетичний етап); потребовідповідності, адекватності, цілепокладання, прогностичності та поліпроблемності (настановчо-мотиваційний етап); науковості, доступності, модульності, полікодованості (теоретично- змістовий етап); діалогічності, евристичності, смисловідповідності (оцінювально-смисловий етап); трансформативності, екстраполяції, графічного переупредметнення, диференціації та індивідуалізації (адаптивно- перетворювальний етап); циклічності, системності, холістичносіі, узагальненості, збалансованості, інтегративності (системно-узагальнювальний етап); рефлексивності, децентралізованості та саморегульованості (контрольно-рефлексивний етап); метафоричності, культуровідповідності, моральності та естетичності (духовно-естетичний етап); самоактуалізації, репре-зентативності (самовираження), само- та культуротворення (спонтанно-креативний етап). We study the problem of designing the content of the psychological and educational structures rraining - book complexes (TBC), and hence covered topical issues of psychological determination of students reading activity as a complex multidimensional cognitive - communication process and leading socio-cultural channel (including professional) and the psycho-spiritual self-development of teenagers. Found that for the full implementation of organizational innovation cycle author TBC should be designed on the content and structure of each of the nine stages in accordance with the requirements of such psychological and didactic principles: expressive and suggestive imagery, story, updating readers life experience (sensual - aesthetic stage); motivational, adequacy, goal-setting, predictability and problem (installation - motivational stage); science, accessibility, modularity, multiple coding (theoretically meaningful stage); dialogic, heuristic, semantic matching (estimated - meaning stage); transformative, extrapolation, graphic transcoding differentiation and individualization (adaptive - a transformative stage); cycling, systematic, holistic, synthesizing, balance, integration (system - a synthesis stage); reflexivity, decentralization and self-control (control - reflective stage); metaphorical, cultural conformity, morality and aesthetics (spiritual - aesthetic stage), self-actualization, representativeness (expression), self- and culture formation (spontaneously - creative stage).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12324
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2014. - № 1 (55)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гірняк Г..pdf783.93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.